Spłata kredytu przez rodziców…

Zdarza się, że rodzice przystępują do kredytów swoich dzieci jako współkredytobiorcy. Dzięki temu dzieci uzyskują wyższą zdolność kredytową i mogą sobie zakupić wymarzone mieszkanie (dom, samochód, itp.). Właścicielem mieszkania jest wtedy jedynie dziecko. Często kredyty takie spłacają także rodzice. Można się zastanowić, czy taka spłata kredytu nie stanowi darowizny. Pamiętajmy, że rodzice nie są właścicielami mieszkania.

PRAWO

Nie należy się w takim przypadku obawiać podatku od darowizny uregulowanego w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Minister Finansów już od wielu lat prezentuje jednolite stanowisko w tym zakresie, zgodnie z którym taka spłata kredytu, gdy rodzić jest współkredytobiorcą, nie stanowi darowizny, a tym samym nie jest opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn. Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 23 lutego 2015 r., sygn. IPTPB2/436-170/14-2/KK, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bez-płatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Zatem podstawową cechą umowy darowizny jest bezpłatne świadczenie darczyńcy na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za otrzymane świadczenie. Istotą darowizny – jako czynności nieodpłatnej – jest więc brak po drugiej stronie ekwiwalentu w postaci świadczenia wzajemnego.

Co prawda przedmiotem darowizny mogą być wszelkie postacie zwolnienia obdarowanego od określonych zobowiązań. Może to nastąpić w drodze zrzeczenia się przez darczyńcę wierzytelności, jaka służyła mu w stosunku do obdarowanego, lub poprzez przejęcie długu obdarowanego względem osoby trzeciej, będącej jego wierzycielem. Darczyńca może wreszcie wypełnić zobowiązanie ciążące na obdarowanym względem osoby trzeciej.

W wyniku zawarcia umowy kredytowej dłużnikami banku są wszyscy współkredytobiorcy łącznie. Wszystkie strony umowy są zobowiązane solidarnie do spłaty kredytu. Z istoty solidarnej odpowiedzialności dłużników wynika, że do dnia całkowitego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani. Każdy z dłużników solidarnych odpowiada więc za całość długu, a nie tylko część, jaką można by mu przypisać poprzez np. równy podział kwoty długu pomiędzy zobowiązanych.

„W sytuacji więc, gdy strona zobowiązania solidarnego spłaca całość zadłużenia bez woli czynienia tego w celu obdarowania pozostałych stron tego zobowiązania, a jedynie w zamiarze zwolnienia się z długu, poprzez samą zapłatę całości czy też części zobowiązania solidarnego, nie może dojść do obdarowania kogokolwiek. Dłużnik solidarny spłaca bowiem własny dług, a nie cudzy. W związku z powyższym należy stwierdzić, że spłata kredytu przez rodziców Wnioskodawczyni, którzy są współkredytobiorcami, solidarnie zobowiązanymi z tytułu umowy kredytowej do spłaty zadłużenia, nie spowoduje powstania u Wnioskodawczyni obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Czynność taka – skoro nie jest darowizną, jak wynika to z wniosku nie jest wymieniona w określającym przedmiot opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn art. 1.”

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.