Jeżeli wiesz, że sprzedawca się pomylił, nie odliczaj VAT!

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z  13 października 2015 r., sygn. akt I FSK 940/14, orzekł, że dobra wiara nabywcy nie ma wpływu na możliwość odliczenia VAT. Jeśli przyjął on fakturę zawyżającą koszty, to nie dochował należytej staranności.

pwww

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2007 r. stwierdzono m.in., że spółka naruszyła art. 87 ust. 1 w związku z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy VAT poprzez obniżenie podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT wystawionych przez jednego kontrahenta. W związku z powyższym Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej decyzją z 30 września 2010 r. określił nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu za wskazane wyżej miesiące oraz zobowiązanie podatkowe za marzec 2007 r.

Spółka skarżąc niniejsze postępowanie, wykazywała, że organ podatkowy nie wykazał w sposób niebudzący wątpliwości, że spółka, dokonując odliczenia podatku naliczonego z otrzymanych faktur wystawionych przez Z. R., działała ze świadomością, że dokumentują one przestępcze działania ich wystawcy, oraz  nie dochowała należytej staranności przy spornych transakcjach.

Zarówno sąd I instancji, jak i NSA nie uznały stanowiska skarżącej spółki. „W przypadku gdy, jak w niniejszej sprawie, kwestionowane są wielkości dostaw pomiędzy Z. R. a spółką F., w przypadku uznania tej okoliczności za udowodnioną, co oznaczałoby, że spółka otrzymała od dostawcy faktycznie mniejszą liczbę towarów aniżeli wykazaną na zakwestionowanych fakturach, samo już udowodnienie tej okoliczności wskazywałoby, że spółka co najmniej nie dochowała należytej staranności w obrotach ze swym dostawcą, gdyż o takich obiektywnych okolicznościach, jeżeli nie wiedziała, to jako taranny nabywca, konfrontujący nabywane towary (w tym też co do ich ilości) z otrzymanymi dokumentami potwierdzającymi dostawy – na pewno powinna wiedzieć. Tym samym sam fakt obiektywnego wykazania takich okoliczności co do rozbieżności pomiędzy faktycznymi a zafakturowanymi dostawami towarów, czyniącymi te faktury nierzetelnymi, powoduje, że podatnik odliczający podatek naliczony z takich faktur – co do zasady – nie może korzystać, w zakwestionowanym zakresie ich rzetelności, z tzw. domniemania >>dobrej wiary<<, co powinno zostać odzwierciedlone stosowną konstatacją w decyzji orzekającego organu podatkowego. Reasumując, w przypadku obiektywnego stwierdzenia, że pomiędzy faktycznymi a zafakturowanymi dostawami towarów istnieją rozbieżności, faktury te w zakresie, w jakim stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane
– w części dotyczącej tych czynności, nie dają nabywcy podstawy do odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 w zw. z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług i nie ma co do zasady przesłanek, aby w zakwestionowanym zakresie co do ich rzetelności korzystały z tzw. domniemania dobrej wiary, gdyż staranny nabywca nie powinien przyjmować faktur, które dokumentują czynności nieodzwierciedlające rzeczywistości” – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

W związku z powyższym dla własnego bezpieczeństwa powinniśmy pilnować dokładności wystawianych faktur.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.