60 mieszkań w dwa lata

W ciągu dwóch lat w Otwocku przybędzie 60 nowych mieszkań komunalnych. Sęk w tym, że na razie są one tylko na papierze. A na lokal od gminy już dziś czeka 158 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
komunalne
Wśród otwockich budynków komunalnych wiele jest starych, nadających się jedynie do rozbiórki drewniaków

Poprzedni wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem gminy Otwock obejmował lata 2008-2013. Później nastąpiła dwuletnia luka i dopiero w lipcu ubiegłego roku prezydent Otwocka specjalnym zarządzeniem powołał zespół do opracowania kolejnego wieloletniego programu na lata 2016-2021. Opracowywanie takich co najmniej pięcioletnich programów to wymóg ustawowy. Jego posiadanie jest niezbędne do prowadzenia prawidłowej polityki mieszkaniowej, remontowej, czynszowej itd.

W skład zespołu opracowującego program weszli naczelnicy wydziałów urzędu miasta: Anna Gut, Marzena Połosak, Grzegorz Sitek oraz dyrektor ZGM Mirosław Andrasiak. – Ten dokument to suma współpracy czterech jednostek gminy: wydziału lokalowego, który udostępnił informacje o występujących potrzebach; zarządu gospodarki mieszkaniowej, który określił plany remontów i modernizacji oraz zdiagnozował, czym de facto dysponujemy; wydziału gospodarki gruntami, który pokazał, jak były sprzedawane zasoby gminy i jakie są dalsze plany w tym kierunku, oraz wydział inwestycji, który wskazał, czy będziemy coś budować, ewentualnie gdzie i jak – mówi Grzegorz Sitek, naczelnik wydziału gospodarki lokalami. Jest on przewodniczącym zespołu odpowiedzialnego za wykonanie zarządzenia i sporządzenie dokumentu. Sam program zatwierdziła w uzgodnieniu z prezydentem wiceprezydent Agnieszka Wilczek.

Dokument miał być gotowy już jesienią 2015 r., ale prace przedłużyły się i program w ostatecznej wersji trafił do przewodniczącego komisji mieszkaniowej Witolda Wachnickiego dopiero w drugiej połowie stycznia br. Teraz radni będą omawiać go na komisjach, a wypracowaną ostatecznie wersję przyjmą w formie uchwały.

Domy do pilnych remontów
Najważniejszym zadaniem programu było określenie działań, których podjęcie pozwoli na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych gorzej sytuowanych otwocczan oraz poprawę warunków mieszkaniowych lokatorów, którzy już zasiedlają mieszkania komunalne. Zawiera on m.in. prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego mieszkań, którymi dysponuje miasto, plan remontów i modernizacji, plany dotyczące sprzedaży lokali w poszczególnych latach, zasady polityki czynszowej wraz z zasadami obniżania czynszu, źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej oraz sposoby działań mających na celu poprawę sposobu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Obecnie Otwock dysponuje 1855 lokalami, bardzo różniącymi się pod względem standardu. Nie bez znaczenia jest bowiem to, że budynki, w których się znajdują, powstawały na przestrzeni stu lat.

W zasobie gminy są zarówno budynki z końca XIX wieku, jak i z początku wieku XXI. Niemal 70% stanowią zaś mieszkania w budynkach, które powstały w latach 1918-1944. W programie stwierdza się wprost: „Ogólny stan mieszkaniowego zasobu gminy należy uznać za niezadowalający, gdyż 80% zasobu wymaga dokonania remontu”.

Według klasyfikacji budynków na będące w stanie technicznym: dobrym, średnim i niedostatecznym – tych ostatnich jest łącznie 252, podczas gdy będących w stanie „dobrym”, czyli niewymagających remontu, jest 71. Stan techniczny „niedostateczny” oznacza, iż w budynku nastąpiło tak znaczne zużycie elementów, że konieczne jest przeprowadzenie pilnego remontu lub w ogóle wyłączenie go z użytkowania.

To, które budynki wymagają pilnego remontu, określają protokoły z rocznych przeglądów. Oczywiście w pierwszej kolejności do remontów kwalifikują się te, w których może wystąpić zagrożenie zdrowia, życia i mienia mieszkańców. Jeśli chodzi o modernizację lokali, za priorytet uznano w programie przyłączenie zasobów do sieci wodnej i kanalizacyjnej.

Mieszkań coraz mniej, a potrzeby duże
Do 2021 roku wielkość mieszkaniowego zasobu gminy zmniejszy się z 1855 do 1667 lokali. Miasto planuje sprzedawać lokale (średnio 39 mieszkań rocznie), wyłączać z użytkowania ze względu na stan techniczny (średnio osiem rocznie) czy wykwaterowywać mieszkańców ze względu na przeznaczenie nieruchomości na inny cel (łącznie 24 lokale).

Mieszkań będzie zatem o 188 mniej, a już na koniec 2015 roku gmina Otwock była zobowiązana do przedstawienia oferty wynajęcia lokalu 158 rodzinom! Spośród nich 63 mieszkają w budynkach, dla których już wydano decyzję o wyłączeniu z użytkowania. Na 52 lokale socjalne czekają rodziny, w stosunku do których sąd nałożył obowiązek przedstawienia oferty wynajęcia lokalu. 38 rodzin jest na liście uprawnionych do otrzymania propozycji wynajęcia lokalu. Potrzeba też pięciu pomieszczeń tymczasowych.

Z planu wynika, że miasto jest w stanie „odzyskać” od lokatorów rocznie średnio 48 lokali, co może nie wystarczyć na zabezpieczenie potrzeb. W związku z tym „planuje się budowę lub zakup nowych budynków lub lokali”. W planie jest budowa 60 lokali mieszkalnych. Proponowane lokalizacje to: Ługi, działki przy ul. Marszałkowskiej, Sułkowskiego i Tadeusza.

Skąd na to pieniądze?
Podstawowymi źródłami finansowania gospodarki mieszkaniowej są wpływy z czynszów oraz środki z budżetu gminy. Miasto planuje też pozyskanie środków zewnętrznych z Unii Europejskiej, w przypadku budowy nowych mieszkań, i z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz z pożyczek i kredytów. Od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2015 r. gmina wydała na gospodarkę mieszkaniową prawie 33 mln 141 tys. zł. W latach kolejnych – do 31 grudnia 2021 r., prognozuje się, że wyda prawie dwa razy więcej: 66 mln 152 tys. zł. Na wydatki inwestycyjne, czyli budowę nowych mieszkań, potrzebne byłoby
7 mln 50 tys. zł (50 tys. zł na projekt i działania przygotowawcze jeszcze w 2016 r. oraz po 3,5 mln zł w latach 2017 i 2018). Ale najbardziej kosztowne będą remonty kapitalne i modernizacje. W programie przewiduje się na ten cel co roku przeznaczenie ok. 4,2 mln zł, czyli łącznie w ciągu sześciu lat aż 25,2 mln zł.

Program wymienia też inne działania na rzecz poprawy wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Należeć do nich będą m.in. działania mające na celu ułatwienie zamiany lokali, czyli dostosowanie standardu i wielkości mieszkania do faktycznych potrzeb lokatorów, zintensyfikowanie działań w celu odzyskiwania lokali nieprawidłowo wykorzystywanych (np. podnajmowanych), utworzenie elektronicznej bazy danych o mieszkaniowym zasobie gminy czy skuteczna windykacja należności. Większość tych punktów zawarta była także w wieloletnim programie na lata 2008-2013. Najwidoczniej jednak ich skuteczność nie była najwyższa…

Komentarze

  • Witold Wachnicki, przewodniczący komisji mieszkaniowej
    Program jest punktem wyjścia do dyskusji i myślę, że będzie ona na posiedzeniach moich komisji gorąca i zacięta. Nie do końca jestem przekonany o tym, że ten program spełnia swoje podstawowe zadanie, to znaczy określa działania, których podjęcie pozwoli na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób gorzej sytuowanych. Jeśli bowiem z dokumentu wynika, że rodzin oczekujących na mieszkania jest 158, a planowanych do użytku mieszkań 60, to czy to jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych? Poza tym program został nam przekazany późno – już po uchwaleniu budżetu, zatem zapisy o przeznaczeniu kwot rzędu 4,2 mln zł na remonty w tym roku mogą być przesadzone. Dyskusja na ten temat i szczegółowe decyzje jeszcze przed nami.
  • Jarosław Margielski, przewodniczący Rady Miasta Otwocka
    Dobrze, że ten dokument powstał, bo jest to jakiś punkt wyjścia do dyskusji. Byłbym szczerze usatysfakcjonowany, gdyby faktycznie jeszcze w tym roku ruszyły prace związane z budową nowych mieszkań komunalnych, bo jest to poważny problem w naszym mieście.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.