500plus z wyrównaniem

Uwaga rodzice! Niewiele czasu pozostało już na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500plus, by otrzymać pieniądze z wyrównaniem od kwietnia. Dostaną je tylko ci, którzy złożą wniosek do 1 lipca. Pozostali otrzymają  świadczenia od miesiąca, w którym złożą wniosek.

500

Świadczenia wychowawcze dla rodziców z rządowego programu Rodzina 500plus wypłacane są od kwietnia br. Przysługują rodzicom na każde drugie i kolejne dziecko bez względu na osiągane dochody oraz na pierwsze dziecko, gdy dochód na członka rodziny nie przekracza 800 zł netto (1200 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne). W pierwszym etapie trwania programu rodzice mają trzy miesiące, by złożyć wniosek i otrzymać świadczenie z wyrównaniem od kwietnia.

Wypłaty bez problemów
W ciągu dwóch pierwszych miesięcy w urzędach miast, gmin i OPS-ach w całym kraju rodzice i opiekunowie złożyli 2,5 mln wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego. W powiecie otwockim rozpatrywane są one w Ośrodkach Pomocy Społecznej (wyjątek stanowi gmina Józefów, gdzie robi to wydział urzędu miasta) i według ich pracowników odbywa się to sprawnie i bez zakłóceń.

– Obawialiśmy się trochę 1 kwietnia, czyli dnia, od którego można było składać wnioski – przyznaje Barbara Markowska, kierownik GOPS w Celestynowie. – Spodziewaliśmy się tłumów wnioskodawców, niepokoiliście się, że to wszystko będzie trudne i skomplikowane, ale okazało się, że nie ma podstaw do obaw. Składanie i rozpatrywanie wniosków przebiega sprawnie, wydawanie decyzji również. Przyjęliśmy zasadę, że dzwonimy do osób, którym wydajemy decyzję, i prosimy o jej osobiste odebranie. Dzięki temu mieszkańcy wiedzą, że ta już zapadła – tłumaczy. Do 20 maja celestynowski GOPS wypłacił z programu 524 tys. zł na 775 dzieci. Wsparcie otrzymało 507 rodzin.

Czasem czeka się dłużej
Na stronie celestynowskiego GOPS-u znaleźliśmy informację o tym, jak przebiega rozpatrywanie wniosku i dlaczego czasami trwa to dłużej. „Wnioski są rozpatrywane według daty wpływu. Najpierw pracownik sprawdza m.in., czy wniosek zawiera wszystkie dane oraz czy wszystkie rubryki zostały prawidłowo wypełnione. Osoby, które zrobiły to niepoprawnie, są wzywane do uzupełnienia lub poprawy dokumentu. Konieczne jest prawidłowe wypełnienie wniosku, aby został on przekazany do dalszej weryfikacji. Kolejnym etapem rozpatrywania wniosku jest jego weryfikacja. Ze względu na to, że wnioski wpływają także bez żadnych załączników, pracownicy muszą sprawdzić wiarygodność danych w nim zawartych. Wnioski są sprawdzane w Centralnej Bazie Beneficjentów prowadzonej w ramach projektu „Emp@tia” przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pracownicy muszą upewnić się, czy osoba ubiegająca się o wypłatę świadczeń nie korzysta już z nich w innym miejscu w Polsce. Wnioski wymagające dodatkowej weryfikacji są więc rozpatrywane nieco dłużej ze względu na konieczność pozyskania zaświadczeń o dochodach i ich przeliczeniu, jak również innych niezbędnych dokumentów. Zdarzają się trudności techniczne i problemy z działaniem systemu, które mogą opóźniać załatwienie sprawy. Uwagi są zgłaszane na bieżąco do operatora systemu. Po pozytywnej weryfikacji można przystąpić do wprowadzenia wniosku do specjalnego programu
i przygotowania decyzji, a następnie tworzenia list wypłat”.

Prawie 1,7 mln zł dla otwockich dzieci
W Otwocku w ciągu dwóch pierwszych miesięcy trwania programu, czyli do końca maja, wpłynęło łącznie 2 679 wniosków (w formie papierowej i drogą elektroniczną), wydanych zostało 1 213 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego. Wypłacono  1 654 972,00 zł dla 1 655 dzieci, w tym dwóm rodzinom z ośmiorgiem dzieci po 4 tys. zł,  dwóm rodzinom z siedmiorgiem dzieci po 3,5 tys. zł i dwóm rodzinom z sześciorgiem dzieci po 3 tys. zł. Jak informuje „Linię” Katarzyna Rychalska, zastępca dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku, weryfikacja wniosków przebiega sprawnie, kontakt z wnioskodawcami odbywa się telefonicznie lub drogą e-mailową  oraz listowną.

Niestety we wnioskach wciąż zdarzają się błędy. Najwięcej jest ich w tych przekazywanych drogą elektroniczną. Najczęstszymi błędami są: brak określenia stanu cywilnego, brak danych członków rodziny lub numerów PESEL, nieprawidłowy adres zamieszkania, brak informacji o źródłach dochodu lub ich utraty. O konieczności uzupełnienia wniosku rodzice w większości przypadków informowani są telefonicznie.

Nie ma opóźnień w wypłatach gotówkowych
Kwestią podnoszoną przez rodziców, o której informowali nas także Czytelnicy „Linii”, jest sprawa wypłat gotówkowych.

„Doszły mnie słuchy, że OPS w Otwocku wstrzymuje celowo wypłatę świadczeń 500+ osobom, które nie mają konta w banku. Słyszałam rozmowę trzech kobiet, które jedna po drugiej zakładały konta w Banku Spółdzielczym i na drugi dzień otrzymywały telefon z OPS-u z informacją o przelewie pieniędzy na konta. Gotówkowej wypłaty zasiłku podobno jeszcze nikt nie otrzymał” – napisała w e-mailu do redakcji pani Małgorzata.

O wypłaty gotówkowe zapytaliśmy w otwockim OPS-ie. – Wypłacanie świadczeń wychowawczych w gotówce, podobnie jak świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, odbywać się będzie w Banku Spółdzielczym w Otwocku, przy ul. Karczewskiej – informuje dyrektor Rychalska. – Pierwsze wypłaty zostały zaplanowane na 8, 9 i 10 czerwca (za kwiecień i maj). Następne będą realizowane w terminach wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Jest to spowodowane koniecznością określenia liczby wypłat gotówkowych oraz ustaleń z bankiem, czy do realizacji świadczenia wychowawczego wskazany będzie jeden, czy więcej punktów kasowych.

Dla wygody klientów, którzy odbierają z banku kilka rodzajów świadczeń (zasiłki rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie), ustalono, że realizacja wszystkich wypłat odbywać się będzie jednego dnia w tym samym miejscu. Nie ma tu żadnego opóźnienia w wypłatach, gdyż termin wydania decyzji i realizacji świadczeń wynosi trzy miesiące od dnia złożenia wniosku, czyli wniosek złożony 1 kwietnia musi zostać rozpatrzony do 1 lipca – tłumaczy zastępca dyrektora otwockiego OPS-u.

Dotychczas w Otwocku nie została wydana żadna decyzja o przyznaniu świadczenia wychowawczego w naturze (jest to możliwe, jeśli zachodzi podejrzenie, że pieniądze mogą być marnotrawione), choć OPS nie wyklucza takiej możliwości. Zdarza się jednak, że świadczenia są wypłacane i wydatkowane przy udziale asystenta rodziny i pracownika socjalnego. Dotychczas nie została też wydana żadna decyzja odmowna.

Wnioski o wypłatę 500 zł na dziecko można składać przez cały czas trwania programu. Trzeba jednak pamiętać, że po 1 lipca świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca, w którym został złożony wniosek, bez wyrównania od kwietnia.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.