Zgłoś pomysł do budżetu obywatelskiego

Prawie miesiąc mają mieszkańcy Otwocka na zgłaszanie inicjatyw, które w przyszłym roku mogą zostać zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Do podziału jest 1 mln 550 tys. zł. Na początku listopada okaże się, czy powstanie plac zabaw, nowa droga, a może jakiś inny projekt.

ALEKSANDRA CZAJKOWSKA

W Otwocku budżet obywatelski startuje 7 sierpnia. Już po raz trzeci mieszkańcy zdecydują, na co zostaną wydane pieniądze z budżetu miasta. Tym razem, podobnie jak przed rokiem, do rozdysponowania jest kwota 1 mln 550 tys. zł.

Zmiany
Otwoccy radni przyjęli uchwałę o budżecie obywatelskim na początku lipca, ale prace nad projektem trwały dużo wcześniej. Prezydent powołał do tego celu radę ds. budżetu obywatelskiego, w której skład weszli w większości przedstawiciele mieszkańców oraz trzej radni.

Zaproponowano kilka zmian w zasadach tworzenia budżetu partycypacyjnego. Duży nacisk położono na ogólnodostępność zgłaszanych projektów. Tak, aby po ich realizacji zawsze mógł z nich skorzystać każdy mieszkaniec. Dlatego też instytucje publiczne, takie jak szkoły czy przedszkola, mogą wziąć udział pod warunkiem, że np. wybudowany plac zabaw będzie ogólnodostępny. Ustalono też, że na terenie instytucji publicznej może zostać zrealizowany tylko jeden zwycięski projekt.

Ponadto zwiększono liczbę wymaganych podpisów pod projektem, aby można było go złożyć do budżetu obywatelskiego. Teraz zamiast 10 potrzeba minimum 30 podpisów. Autorowi projektu zapewniono możliwość jego konsultacji z wydziałami urzędu miasta na etapie przygotowania. Taka osoba może też brać aktywny udział w procesie realizacji projektu poprzez zgłaszanie uwag i wniosków.

Zasady

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są wszyscy mieszkańcy Otwocka, którzy ukończyli 16 lat. Mieszkańcy, którzy nie ukończyli 18. roku życia, biorą udział w konsultacjach po otrzymaniu zgody opiekuna prawnego/rodzica. Projekty mogą być zgłaszane w ramach pięciu progów kwotowych: 500 tys. zł, 250 tys. zł, 150 tys. zł, 50 tys. zł i 10 tys. zł. Każdy mieszkaniec, który ukończył 16 lat, może poprzeć dowolną liczbę wniosków z propozycją projektów. W przypadku, gdy projektodawca nie jest osobą pełnoletnią, należy dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.

Formularz zgłaszania projektów jest dostępny na stronie internetowej http://www.budzetobywatelski.otwock.pl oraz w wydziale organizacyjnym urzędu miasta. Wypełnione formularze projektów w wersji pisemnej składa się w wydziale organizacyjnym urzędu miasta. Należy dołączyć listę podpisów mieszkańców popierających dany projekt. Formularz można także wypełnić oraz wysłać drogą elektroniczną za pośrednictwem strony http://www.budzetobywatelski.otwock.pl. Po złożeniu zostanie uznany za ważny, jeśli wszystkie pola zostały prawidłowo wypełnione. Pod zgłoszonym projektem należy dodać podpisy co najmniej 30 osób popierających daną propozycję. Do grupy tej nie wlicza się projektodawcy.
Weryfikację projektów pod względem formalnym przeprowadzi wydział organizacyjny urzędu miasta. Następnie właściwe wydziały zweryfikują projekty pod względem merytorycznym. Chodzi o możliwości realizacji, ogólnodostępność projektu po jego realizacji, koszty, które nie mogą przekroczyć 500 tys. zł, możliwości zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował
w przyszłości, wartość społeczną i ponadlokalne znaczenie projektu.

Po weryfikacji urzędnicy przekazują komisji opiniującej pisemne rekomendacje projektów. W składzie komisji znajduje się: maksymalnie pięciu radnych, co najwyżej pięciu pracowników urzędu miasta wybranych przez prezydenta, w tym: pracownik wydziału planowania przestrzennego i inwestycji, pracownik wydziału gospodarki komunalnej, pracownik wydziału gospodarki gruntami, skarbnik miasta lub pracownik wydziału budżetu, oraz do czterech członków otwockiej rady ds. budżetu obywatelskiego (niebędących radnymi), a także jeden przedstawiciel organizacji pozarządowej, który uzyskał pozytywną opinię rady miasta.

Komisja opiniująca dokona wyboru przedsięwzięć, które znajdą się na ostatecznej liście podlegającej głosowaniu. Wyboru dokonuje się w ramach pięciu progów kwotowych. Po tym etapie projektodawcy będą mogli zacząć zbierać głosy. Te zadania, które otrzymają ich najwięcej, zostaną zrealizowane w przyszłym roku, pod warunkiem że otrzymają co najmniej 60 głosów.

Harmonogram

 • Od 7 do 31 sierpnia – składanie przez mieszkańców propozycji projektów i zadań do budżetu na 2018 rok.
 • Od 7 sierpnia do 19 września – weryfikacja propozycji mieszkańców przez wydziały merytoryczne, ustalenie ostatecznej listy projektów i zadań do oceny przez komisję opiniującą.
 • Do 21 września – opublikowanie listy projektów zatwierdzonych przez komisję opiniującą.
 • Od 25 września do 16 października – głosowanie mieszkańców Otwocka na zakwalifikowane projekty.
 • Do 10 listopada – opublikowanie listy zwycięskich projektów.

Finansowane są zadania, które:

 • obejmują działania zgodne z obowiązującym prawem oraz stanowią zadania własne gminy, określone w ustawie o samorządzie gminnym;
 • zlokalizowane są na terenie ogólnodostępnym, na którym miasto może (zgodnie z prawem) wydatkować środki publiczne;
 • są ogólnodostępne, tj. z efektu realizacji zadania mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Otwocka, przy czym korzystanie z nich nie może być płatne.

Może być realizowane zadanie:

 • które jest możliwe do zrealizowania w trakcie roku budżetowego,
 • które jest zlokalizowane na nieruchomościach pozostających we władaniu miasta i nieobciążonych na rzecz osób trzecich,
 • którego wymagany budżet całkowity na realizację nie przekracza kwoty 500 tys. zł,
 • skierowane jest do ogółu mieszkańców lub różnych grup odbiorców.

Nie może być realizowane zadanie:

 • które po realizacji generowałoby koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania,
 • które stoi w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, a zwłaszcza z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
 • które naruszałoby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności,
 • które zakłada realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenie wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.