Rząd kupi książki i zeszyty

Rodzice i opiekunowie uczniów niepełnosprawnych mogą liczyć na pomoc finansową przy zakupie podręczników szkolnych, zeszytów i innych akcesoriów niezbędnych do nauki. Wnioski o dofinansowanie można składać do 8 września.

ALEKSANDRA CZAJKOWSKA

Szkolna wyprawka to duży wydatek. Pieniądze na jej zakup mogą dostać uczniowie niepełnosprawni szkół podstawowych, średnich i zawodowych. Aby skorzystać z pomocy finansowej w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”, niezbędne jest orzeczenie o potrzebie kształcenia socjalnego
wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Kopię takiego orzeczenia trzeba złożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w nadchodzącym roku szkolnym. Czas na to jest tylko do 8 września.

Wysokość dofinansowania waha się od 175 zł do 445 zł i jest uzależniona od klasy, do której uczęszcza uczeń, oraz od rodzaju niepełnosprawności (patrz ramka). Podstawę do zwrotu kosztów zakupionych podręczników stanowi oryginał dowodu ich zakupu, tj.: faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna) albo rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników (w przypadku złożenia oświadczenia należy dołączyć do niego informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”).

Uczniowie niepełnosprawni, mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu „Wyprawka szkolna” bez względu na dochód na jednego członka rodziny.Zainteresowanych rodziców zapraszamy do kontaktu z placówkami, do których dziecko będzie uczęszczać. n

Komu i ile?

  • 175 zł – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas II i III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
  • 225 zł – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;
  • 390 zł – dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem
    Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klas II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia lub klasy I branżowej szkoły I stopnia;
  • 445 zł – dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.