Rząd kupi książki i zeszyty

Rodzice i opiekunowie uczniów niepełnosprawnych mogą liczyć na pomoc finansową przy zakupie podręczników szkolnych, zeszytów i innych akcesoriów niezbędnych do nauki. Wnioski o dofinansowanie można składać do 8 września.

ALEKSANDRA CZAJKOWSKA

Szkolna wyprawka to duży wydatek. Pieniądze na jej zakup mogą dostać uczniowie niepełnosprawni szkół podstawowych, średnich i zawodowych. Aby skorzystać z pomocy finansowej w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”, niezbędne jest orzeczenie o potrzebie kształcenia socjalnego
wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Kopię takiego orzeczenia trzeba złożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w nadchodzącym roku szkolnym. Czas na to jest tylko do 8 września.

Wysokość dofinansowania waha się od 175 zł do 445 zł i jest uzależniona od klasy, do której uczęszcza uczeń, oraz od rodzaju niepełnosprawności (patrz ramka). Podstawę do zwrotu kosztów zakupionych podręczników stanowi oryginał dowodu ich zakupu, tj.: faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna) albo rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników (w przypadku złożenia oświadczenia należy dołączyć do niego informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”).

Uczniowie niepełnosprawni, mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu „Wyprawka szkolna” bez względu na dochód na jednego członka rodziny.Zainteresowanych rodziców zapraszamy do kontaktu z placówkami, do których dziecko będzie uczęszczać. n

Komu i ile?

  • 175 zł – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas II i III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
  • 225 zł – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;
  • 390 zł – dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem
    Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klas II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia lub klasy I branżowej szkoły I stopnia;
  • 445 zł – dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia.

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.