Mniej płatnych posiedzeń w komisjach rady miasta?

Nowy rok to także zmiany w komisjach rady miasta. Będzie ich mniej, ale za to są bardziej liczne. Nowością jest likwidacja komisji mieszkaniowej. Jej zadania przejmie komisja zdrowia i spraw społecznych. Powstanie też nowa doraźna komisja do spraw nieruchomości i przekształceń.

ALEKSANDRA CZAJKOWSKA

Statut miasta, w którym są zapisane zmiany w komisjach, został uchwalony pod koniec października 2019 roku. – Jest rozstrzygnięcie wojewody. Statut nie został uchylony, ale będzie wymagał uzupełnień, które nie zaburzają nam pracy i obowiązywania statutu – wyjaśniła na nadzwyczajnej sesji w środę, 15 stycznia przewodnicząca rady miasta Monika Kwiek. Na tym posiedzeniu zostali wybrani przewodniczący i członkowie nowych komisji.

Obecnie jest dziewięć komisji stałych i dwie doraźne. Po zmianach będzie siedem stałych komisji i trzy doraźne. Niektóre komisje zostały połączone, innym dołożono nowe zadania. Najbardziej oblegana jest komisja inwestycji i gospodarki miejskiej, do której zapisało się aż 17 radnych. To prawie cała rada miasta, która liczy 21 osób. Ta najliczniejsza komisja, powstała z połączenia obecnej komisji gospodarki miejskiej i inwestycji, ma też najbardziej różnorodny zakres spraw, którymi będzie się zajmować. W kręgu jej zainteresowań znajdą się także sprawy związane z ochroną środowiska.

Komisja oświaty została połączona z komisją kultury i sportu. Choć z nazwy komisji zniknęła „turystyka”, będzie ona zajmować się też tą tematyką. Zamiast komisji ochrony środowiska i urbanistyki powstała komisja planowania przestrzennego.

Przewodnictwo we wszystkich komisjach pozostało w rękach koalicji w radzie miasta (PiS, PO, SIM), która ma większość we wszystkich skła-dach. Opiniowanie projektów uch-wał czy wniosków kierowanych przez prezydenta powinno być tylko formalnością, o ile będzie frekwencja. Tu radnych ma zdyscyplinować zapis w statucie, który mówi, że: „W razie nieusprawiedliwionej nieobecności radnego na trzech kolejnych posiedzeniach komisji przewodniczący komisji może wystąpić z wnioskiem do rady o odwołanie radnego ze składu komisji”.

Przypomnijmy, że radny może być członkiem najwyżej czterech komisji stałych. Do tej pory płatne były maksymalnie dwie komisje stałe
w miesiącu. Wyjątkiem była komisja mieszkaniowa, w której płatne były cztery posiedzenia. Jak będzie po wprowadzeniu zmian, jeszcze nie ustalono. Rekordzistą jest radny Jarosław Łakomski, który zapisał się aż do siedmiu komisji. Najmniej aktywni (po trzy komisje) są tu radni Mariusz Strawiński i Wojciech Dousa. Skład komisji jeszcze się powiększy, bo do wybranych komisji będzie musiał zapisać się radny Ireneusz Wojtasik, który nie był obecny na środowej sesji.

Uchwała o powołaniu nowych składów osobowych komisji wchodzi w życie w poniedziałek, 27 stycznia, gdy będzie obowiązywał już statut miasta. – Rada miasta podjęła dobrą decyzję, zmieniając komisje. Do tej pory niektóre zadania się pokrywały, teraz komisje będą pracować efektywniej – komentuje prezydent Jarosław Margielski.

Największą zagadką jest komisja doraźna do spraw nieruchomości i przekształceń. W jej składzie są ci sami radni, którzy byli w komisji mieszkaniowej, oraz pięć nowych osób. Nawet jej przewodniczącą została ta sama radna, ale przed komisją stoją teraz inne zadania, głównie związane z przekształceniem ZGM-u w spółkę.

– Na razie ta komisja jest powołana na pół roku. Zobaczymy, czy zrealizuje cele, które sobie postawiła, i jej praca zostanie oceniona przez radę miasta
– dodaje prezydent.

Nowe komisje w radzie miasta

 • Komisja inwestycji i gospodarki miejskiej – przewodniczący: Jarosław Łakomski, członkowie: J. Kosiński, J. Czarnowska, J. Chmielewska, U. Golińska, I. Paśniczek, A. Sałaga, M. Głasek, M. Kraśniewski, M. Strawiński, M. Rock, A. Gurdziel, M. Michalczyk, D. Piętka, P. Bogusz, S. Stanaszek, R. Kałowski – 17 radnych.
  Zagadnienia inwestycji miejskich, w tym gminnego budownictwa mieszkaniowego, gminnych dróg, ulic, placów, mostów, oraz organizacji ruchu drogowego, lokalnego transportu zbiorowego, wodociągów i zaopatrzenia miasta w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania, ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, składowisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, gospodarki mieniem miasta, zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną oraz gaz, targowisk i hal targowych, cmentarzy gminnych, ochrony środowiska, zieleni komunalnej i zadrzewień, działalności ekologicznej.

 • Komisja planowania przestrzennego – przewodniczący: Radosław Kałowski, członkowie: M. Strawiński, J. Kosiński, D. Piętka, P. Bogusz, A. Sałaga, I. Paśniczek, M. Kraśniewski, M. Kwiek, U. Golińska – 10 radnych.
  Zagadnienia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 • Komisja oświaty, kultury i sportu – przewodnicząca: Joanna Chmielewska, członkowie: M. Michalczyk, J. Kosiński, A. Krzyżanowski, A. Gurdziel, W. Dousa, J. Łakomski, M. Rock, M. Kraśniewski, M. Głasek, J. Czarnowska, M. Kwiek – 12 radnych.
  Zagadnienia oświaty, funkcjonowania gminnych placówek oświatowych, opiniowanie zagadnień finansowo-administracyjnych dotyczących miejskich placówek oświatowych, organizacji i upowszechniania kultury, kultury fizycznej i turystyki, rozwoju infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej.

 • Komisja budżetu i finansów – przewodniczący: Andrzej Sałaga, członkowie: A. Krzyżanowski, M. Głasek, U. Golińska, I. Paśniczek,
  M. Michalczyk, M. Kwiek, S. Stanaszek, D. Piętka, J. Łakomski – 10 radnych.
  Zagadnienia planowania i realizacji budżetu miasta, kontroli planów finansowych jednostek organizacyjnych miasta, bieżące analizowanie budżetu miasta.

 • Komisja skarg, wniosków i petycji – przewodniczący: Andrzej Gurdziel, członkowie: S. Stanaszek, W. Dousa, M. Głasek, D. Piętka, M. Rock, P. Bogusz, R. Kałowski – 8 radnych.
 • Komisja rewizyjna – przewodniczący Mariusz Strawiński, członkowie: J. Czarnowska, J. Łakomski, S. Stanaszek, J. Chmielewska – 5 radnych.
 • Doraźna komisja inwentaryzacyjna – przewodnicząca Jadwiga Czarnowska, członkowie: M. Rock, M. Kraśniewski, U. Golińska, D. Piętka, R. Kałowski, J. Łakomski, J. Chmielewska – 8 radnych.
 • Doraźna komisja statutowa – przewodniczący: Mateusz Głasek, członkowie: A. Krzyżanowski, M. Rock, M. Kwiek, J. Łakomski,
  M. Kraśniewski, I. Paśniczek, D. Piętka, R. Kałowski – 9 radnych.
 • Komisja zdrowia i spraw społecznych (ta komisja przejęła też zadania komisji mieszkaniowej, która została zlikwidowana) – przewodniczący: Marcin Kraśniewski, członkowie: A. Krzyżanowski, M. Rock, J. Kosiński, P. Bogusz, I. Paśniczek, W. Dousa, J. Czarnowska,
  M. Michalczyk, A. Gurdziel, J. Chmielewska, U. Golińska, A. Sałaga, R. Kałowski – 14 radnych.
  Zagadnienia dotyczące ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ośrodków i zakładów opiekuńczych, profilaktyki społecznej, porządku publicznego, bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, współpracy ze służbami mundurowymi, opiniowania list osób, z którymi umowy najmu lokalu powinny być zawierane w pierwszej kolejności, opiniowania wniosków osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu na lokale bądź ich zmianę, strategii mieszkaniowej miasta.

 • Doraźna komisja do spraw nieruchomości i przekształceń – przewodnicząca: Urszula Golińska, członkowie: P. Bogusz, A. Krzyżanowski, J. Kosiński, J. Czarnowska, D. Piętka, M. Rock, A. Sałaga, M. Michalczyk, J. Łakomski, I. Paśniczek, A. Gurdziel, J. Chmielewska, R. Kałowski, M. Kraśniewski – 15 radnych. Do zadań należy: opiniowanie przeznaczenia nieruchomości gminy do zawarcia umowy dzierżawy, typowanie pustostanów do remontu, typowanie nieruchomości gminy do sprzedaży, przedstawianie projektów założeń co do kierunków polityki nieruchomości w gminie, monitorowanie przekształcenia Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku (w likwidacji) w spółkę prawa handlowego.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.