Opinia nie obroni zarządu?

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie negatywnie zaopiniowała brak absolutorium dla Zarządu Powiatu Otwockiego za wykonanie budżetu w 2019 roku. Może to być jednak pyrrusowe zwycięstwo zarządu: daje satysfakcję z prawidłowej realizacji budżetu, ale niekoniecznie wpłynie na decyzję o nieodwoływaniu zarządu.

SYLWIA WYSOCKA

Skład orzekający RIO w Warszawie po posiedzeniu 17 września w czterostronicowym uzasadnieniu przedstawił powody, dla których negatywnie ocenił uchwałę Rady Powiatu Otwockiego dotyczącą braku udzielenia zarządowi absolutorium za wykonanie budżetu w 2019 roku. Podczas sesji, która odbyła się pod koniec sierpnia, radni stosunkiem dziewięciu głosów „za” przy 14 głosach „przeciw” nie zatwierdzili sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok i tym samym odrzucili uchwałę o udzieleniu absolutorium zarządowi, co było równoznaczne z przyjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządowi absolutorium.

Analizując przebieg sesji absolutoryjnej, skład orzekający RIO zauważył: „Debata absolutoryjna nie dała podstaw do stwierdzenia, że budżet nie został zrealizowany w całości czy też w znacznej części, jak również, iż sprawozdanie z wykonania budżetu mogło zostać uznane za nierzetelne. Radni nie sformułowali bowiem żadnych konkretnych zarzutów co do zgodności z prawem i rzetelności takich dokumentów jak sprawozdanie z wykonania budżetu (brak głosów w dyskusji), sprawozdanie finansowe (brak głosów w dyskusji) czy też wniosek komisji rewizyjnej (brak głosów w dyskusji). W związku z powyższym nie doszło tu do faktycznego rozpatrzenia ww. dokumentów, które radni poza otrzymaniem winni poddać pod dyskusję. Przedstawione zarzuty odnoszące się do spadku wydatków inwestycyjnych oraz wzrostu wydatków bieżących nie znajdują potwierdzenia w treści dokumentów, natomiast ogólne wykonanie budżetu wskazuje, że podniesione nieprawidłowości są chybione (…). Mając na uwadze powyższe, skład orzekający zauważa, że brak jest jednoznacznych przesłanek odnoszących się do wykonania budżetu dających podstawę do nieudzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu. W konsekwencji należy stwierdzić, że uchwała rady powiatu o nieudzieleniu absolutorium została podjęta z naruszeniem ustawy o samorządzie powiatowym”.

Dalej Regionalna Izba Obrachunkowa, powołując się na orzecznictwo sądów administracyjnych, podkreśla, że absolutorium dotyczy wyłącznie wykonania budżetu. To oznacza, że w procesie jego udzielania konieczne jest ustalenie, jak wykonano planowany budżet – jaki jest stan zrealizowanych dochodów i wydatków w stosunku do tych zaplanowanych, jakie są przyczyny ewentualnych rozbieżności w tym zakresie i czy winą za nie można obciążyć organ wykonawczy.

Jeśli rada nie wykaże i odpowiednio nie uzasadni takich rozbieżności, nie może nie udzielić absolutorium, tak jak miało to miejsce w przypadku absolutorium dla Zarządu Powiatu Otwockiego.

RIO unieważniła także uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu. Powodem było istotne naruszenie ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o finansach publicznych. Wynikało to z błędnego założenia. Tylko dziewięciu radnych zagłosowało za zatwierdzeniem sprawozdań, 14 było przeciwnych. Rada zmieniła więc pierwotny zapis projektu uchwały „rada zatwierdza sprawozdania…” na mówiący o tym, że „rada nie zatwierdza sprawozdań…”. W opinii RIO jest to błąd, bo przy takim wyniku głosowania kwestia pozostała nierozstrzygnięta, uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań w ogóle nie zapadła. Formułując uchwałę o „niezatwierdzeniu” dokumentów rada powiatu naruszyła przepisy ustaw – powinna była ograniczyć się do przesłania uchwały w brzmieniu pozytywnym oraz protokołu i stosownych wyjaśnień. Podczas posiedzenia nie odczytano sprawozdań, nie odbyła się nad nimi dyskusja, czyli faktycznie nie zostały one na sesji rozpatrzone.

Mimo opinii RIO nadal niepewna jest pozycja członków zarządu. Stanowisko może stracić albo trzech obecnych członków, albo cały zarząd. Pierwsza opcja jest możliwa, gdy radni przyjmą na sesji wnioski starosty Cezarego Łukaszewskiego o odwołanie wicestarosty Krzysztofa Kłóska i członka zarządu Krzysztofa Olszewskiego oraz o rezygnacji Grzegorza Michalczyka (która w ciągu miesiąca nawet bez głosowania i tak się uprawomocni). Drugi scenariusz wchodzi w grę, gdy zostanie odwołany cały zarząd, który nie otrzymał zarówno absolutorium, jak i wotum zaufania. Zgodność z prawem uchwały w sprawie nieudzielenia wotum sprawdza jeszcze wojewoda mazowiecki.

Komentarz:

 • Krzysztof Kłósek, wicestarosta powiatu otwockiego
  – Od początku zwracaliśmy uwagę, że poziom wykonania budżetu jest prawidłowy. Ubiegłoroczny budżet został zrealizowany i naszym zdaniem w tym zakresie nie było podstaw do podważenia naszej pracy i nieudzielenia absolutorium. Zobaczymy teraz, czy wojewoda będzie chciał uchylić uchwałę w sprawie nieudzielenia absolutorium. Jeśli chodzi o uchwały podjęte przez radę na sesji absolutoryjnej, to opinia RIO nie ma wpływu na to, czy zarząd zostanie odwołany, czy też nie. Jeśli rada będzie chciała odwołać zarząd, może to zrobić np. składając wniosek o odwołanie. My w zarządzie od początku uważaliśmy, że powodem nie może być niewykonanie budżetu i Regionalna Izba Obrachunkowa potwierdziła, że faktycznie nie ma podstawy, by źle ocenić wykonanie budżetu. Ten zarzut jest chybiony.
  * Wypowiedź nieautoryzowana

One thought on “Opinia nie obroni zarządu?

 • 6 października 2020 o 05:55
  Permalink

  Sytuacja jest podobna w Karczewie, tam też rada nie udzieliła absolutorium choć RIO wydało pozytywną ocenę wykonania budżetu gminy. Ot wolna amerykanka radnych.

  Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.