Rusza Budżet Obywatelski. Głosowanie w listopadzie

Od 12 października mieszkańcy Karczewa będą mogli zgłaszać projekty do budżetu obywatelskiego na 2021 rok. Najwięcej, bo ponad 227 tys. zł, do zagospodarowania mają jak zwykle mieszkańcy osiedla Ługi

SYLWIA WYSOCKA

Pierwsze podejście do budżetu obywatelskiego miało miejsce w sierpniu. Jednak wtedy projekt uchwały w tej sprawie nie otrzymał pozytywnej opinii większości radnych i zamiast pod obrady sesji trafił do ponownego rozpatrzenia. Pod koniec września zajęła się nim komisja rozwoju gospodarczego i wypracowała kształt uchwały, która ostatecznie trafiła na sesję nadzwyczajną w poniedziałek, 28 września. Dzięki temu pomysły mieszkańców będą mogły znaleźć się w przyszłorocznym budżecie jeszcze przed jego uchwaleniem.

Radni chcieli doprecyzować m.in. kwestię własności terenów, na których mogą być realizowane projekty. Zwracała na to szczególną uwagę Regionalna Izba Obrachunkowa, kwestionując możliwość realizowania projektów na terenach, do których gmina nie miałaby tytułu prawnego. Po konsultacji z prawnikiem urzędu, mec. Anną Falutą, radni zgodzili się na przyjęcie zapisu, zgodnie z którym w przypadku projektów dotyczących terenów niebędących własnością gminy Karczew ich dopuszczenie do weryfikacji nastąpi dopiero po uzyskaniu tytułu prawnego do nieruchomości. To zapis szczególnie ważny dla mieszkańców, którzy chcieliby realizować swoje pomysły na terenach Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Karczewscy radni byli wyjątkowo zgodni w ocenie poprawionego projektu i 28 września jednogłośnie przyjęli harmonogram i zasady budżetu obywatelskiego na przyszły rok i kolejne lata. Regionalna Izba Obrachunkowa miała sporo uwag do treści regulaminu z ubiegłego roku, dlatego usunięto zapisy dopuszczające możliwość partycypacji mieszkańców w kosztach realizacji zadań, zmieniono definicję osób uprawnionych do zgłaszania projektów i głosowania na dany projekt. Obecnie może to zrobić każdy mieszkaniec miasta Karczew. Ponadto w miejscu podawania numeru PESEL na formularzach wprowadzono jedynie wymóg wpisania daty urodzenia w celu identyfikacji danej osoby jako mieszkańca gminy. Uszczegółowiono kryteria oceny projektów i wprowadzono harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 rok i na kolejne lata. Zmiana terminu przyjęcia uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego spowodowała, że o miesiąc przesuwają się także pozostałe terminy (szczegóły w ramce). Samo głosowanie odbędzie się dopiero w listopadzie.

Projekty można zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik do przyjętego uchwałą rady miejskiej Regulaminu Budżetu Obywatelskiego. Formularz jest dostępny na stronie internetowej urzędu i w biurze obsługi mieszkańców przy ul. Warszawskiej 28. Pomysły można będzie zgłaszać osobiście w biurze obsługi lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres bp@karczew.pl. Zwycięskie projekty zostaną wyłonione do końca listopada.

 

Kwoty dla poszczególnych osiedli

 • Osiedle nr 1 49 tys. 118 zł
 • Osiedle nr 2 53 tys. 169 zł
 • Osiedle nr 3 72 tys. 846 zł
 • Osiedle nr 4 75 tys. 305 zł
 • Osiedle nr 5 109 tys. 595 zł
 • Osiedle nr 6 55 tys. 50 zł
 • Osiedle nr 7 40 tys. 148 zł
 • Osiedle nr 8 227 tys. 219 zł
 • Osiedle nr 9 18 tys. 446 zł

 

Ważne terminy!

 • Zgłaszanie projektów: od 12 do 16 października.
 • Ocena projektów: 19 i 20 października.
 • Zamieszczenie informacji o wyniku oceny projektów na stronie internetowej urzędu miejskiego: do 20 października.
 • Składanie odwołań od niedopuszczonych projektów: od 21 października do 4 listopada.
 • Rozpatrywanie odwołań: od 22 października do 6 listopada.
 • Informacja o wyniku rozpatrzenia odwołań: do 6 listopada.
 • Głosowanie mieszkańców na projekty: od 9 do 22 listopada.
 • Ustalenie wyników głosowania: od 23 do 30 listopada.

Główne zasady budżetu obywatelskiego

 • W ramach budżetu obywatelskiego można zgłaszać inwestycje, zakupy inwestycyjne, chęć organizacji wydarzenia kulturalnego, sportowego itp.
 • Zadanie musi być możliwe do zrealizowania w jednym roku budżetowym, projekt zgłoszony w ramach danego osiedla musi zostać zrealizowany na tym osiedlu.
 • Projekt może zostać zgłoszony przez każdego mieszkańca Karczewa, przy czym może on zgłosić dowolną liczbę projektów.
 • Projektodawcą z danego osiedla może być wyłącznie osoba mieszkająca na tym osiedlu. _
 • Każdy projekt musi być poparty podpisami przez co najmniej: 
  • jednego mieszkańca, gdy dotyczy osiedla, na którym mieszka poniżej dwóch tysięcy osób;
  • dwóch mieszkańców, gdy dotyczy osiedla, na którym mieszka od dwóch tysięcy do 2999 osób;
  • trzech mieszkańców w przypadku osiedla, na którym mieszka od trzech tysięcy osób.
 • Zgłoszone projekty będą rozpatrywane przez komisję powołaną przez burmistrza Karczewa, która zweryfikuje je pod względem formalnym i merytorycznym, a także oceni, czy są zgodne z prawem i technicznie możliwe do wykonania. 
 • Komisja sporządza listy projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania – od tej decyzji przysługuje odwołanie. 
 • O wyborze projektów do realizacji zdecydują mieszkańcy Karczewa w drodze bezpośredniego głosowania. Głos można oddać tylko na jeden projekt poprzez wypełnienie karty do głosowania i złożenie jej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karczewie lub przez portal Urzędu Miejskiego w Karczewie (system internetowy). Na dany projekt może zagłosować osoba mieszkająca na terenie osiedla, którego dotyczy projekt. 
 • W przypadku gdy z danego osiedla został złożony tylko jeden projekt lub kilka projektów, które przeszły pozytywną weryfikację komisji oraz mieszczą się łącznie w budżecie tego osiedla, taki projekt lub projekty nie podlegają głosowaniu. Są rekomendowane do realizacji automatycznie. _W przypadku głosowania wygrywają projekty, które zdobyły największą liczbę głosów w każdym z dziewięciu osiedli. Jeśli pula środków budżetu obywatelskiego dla danego osiedla nie została wyczerpana, pieniądze rozdysponowuje się w kolejności od projektu, który otrzymał największą liczbę głosów na danym osiedlu, aż do wyczerpania wszystkich środków przewidzianych dla danego osiedla.
 •  Jeżeli wykonanie projektu okaże się niemożliwe, dopuszcza się częściowe zrealizowanie projektu lub przeznaczenie środków na inny cel w granicach danego osiedla; w trakcie realizacji projektu możliwe są jego modyfikacje.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.