Przedsiębiorcy zapłacą mniej za wodę i ścieki

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło wniosek Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w sprawie stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków. Ceny dla mieszkańców pozostaną bez zmian. Przedsiębiorców i właścicieli obiektów użyteczności publicznej ucieszy informacja, że dla nich stawki zostaną obniżone. Wprowadzone 8 stycznia nowe taryfy będą obowiązywać przez najbliższe trzy lata

SYLWIA WYSOCKA

Postępowanie dotyczące ustalenia wysokości nowych stawek opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w Otwocku toczyło się od 22 maja 2020 roku, gdy spółka OPWiK złożyła w tej sprawie wniosek do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie. Zatwierdzanie stawek się przeciągnęło, ponieważ Wody Polskie kilkakrotnie prosiły OPWiK o przedstawienie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień uzasadniających przyjęte założenia. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji dyrektor RZGW dokonał analizy prowadzonej przez OPWiK działalności, zweryfikował ponoszone koszty i podstawy ustalenia niezbędnych przychodów w okresie obowiązywania taryfy. Ocenie została poddana m.in. prawidłowość zdefiniowania grup taryfowych oraz ustalonych cen i stawek opłat. W wyniku oceny przedstawionych przez miejską spółkę dokumentów 4 grudnia 2020 roku dyrektor RZGW uznał, że ceny zaproponowane przez OPWiK są uzasadnione, i zatwierdził taryfy. Jak podkreślono w uzasadnieniu, ceny i stawki opłat za świadczone usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków powinny być skalkulowane w taki sposób, by zapewnić ochronę odbiorców przed nieuzasadnionym wzrostem stawek opłat, a przedsiębiorstwo miało możliwość uzyskania niezbędnych przychodów, które powinny pokrywać sumę planowanych kosztów ponoszonych za świadczone usługi.

W piątek, 8 stycznia, od kiedy nowe stawki zaczęły obowiązywać w Otwocku, OPWiK poinformowało, że w taryfie dotyczącej zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych ceny zostały utrzymane na tym samym poziomie. W grupie, w której znalazły się podmioty produkcyjne, handlowe i usługowe oraz użyteczności publicznej (w tym gmina), ceny zostały obniżone. Dla podmiotów użyteczności publicznej cena netto za metr sześcienny wody będzie niższa o 44 gr, a stawka opłaty abonamentowej – o 12 zł 85 gr. W przypadku produkcji, handlu i usług cena netto za metr sześcienny została obniżona o 1 zł 48 gr, a stawka opłaty abonamentowej o 12 zł 85 gr.

Jeśli chodzi o odprowadzanie ścieków, ceny dla gospodarstw domowych rozliczających się na podstawie wodomierzy zostały utrzymane na tym samym poziomie. W grupie gospodarstw rozliczających się na podstawie ryczałtu cena netto za metr sześcienny będzie niższa o 2 zł 45 gr, przy czym stawka opłaty abonamentowej została utrzymana na tym samym poziomie. Podmioty użyteczności publicznej, w tym gmina, za metr sześcienny ścieków zapłacą o 75 gr mniej niż dotychczas, a stawka opłaty abonamentowej będzie niższa o 12 zł 85 gr. Dla podmiotów produkcyjnych, handlowych i usługowych oszczędność wyniesie 94 gr za metr sześcienny, a stawka opłaty abonamentowej zmaleje również o 12 zł 85 gr. Stałe wysokości stawek mają obowiązywać przez najbliższe 36 miesięcy.

Komentarz
Robert Świątkiewicz, prezes zarządu OPWiK:
Propozycja utrzymania dla mieszkańców Otwocka stawek za wodę i ścieki na poziomie z 2017 roku jest wynikiem prowadzonych w przedsiębiorstwie działań restrukturyzacyjnych, mających na celu redukcję kosztów bieżącej działalności spółki, w tym także kosztów osobowych związanych z zatrudnieniem pracowników. Postaramy się utrzymywać dyscyplinę finansową i ponosić wyłącznie wydatki niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania miejskiego przedsiębiorstwa. Przedstawiony organowi regulacyjnemu wniosek taryfowy na lata 2020-2023 zakłada oszczędne gospodarowanie środkami spółki oraz sukcesywną spłatę wielomilionowych zobowiązań finansowych zaciągniętych w poprzedniej kadencji. Prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej i rzeczowej w przedsiębiorstwie, przy jednoczesnym systematycznym zwiększaniu ilości sprzedanej wody i odbieranych ścieków oraz dalszym ograniczaniu kosztów, powinno pozwolić na utrzymanie obowiązujących od kilku lat cen, a nawet na ich nieznaczne obniżenie w poszczególnych grupach taryfowych.
Oczywiście istnieje zagrożenie, że w przyszłości mogą wystąpić czynniki zewnętrzne wpływające na koszty działalności przedsiębiorstwa, takie jak np. cena energii elektrycznej, koszt wywozu osadów, ceny paliw, opłaty bankowe, podatki czy nieprzewidziane awarie, które mogą spowodować brak możliwości utrzymania dotychczasowych cen. Spółka postara się jednak minimalizować ich wpływ na wysokość opłat ponoszonych przez mieszkańców Otwocka. 
wypowiedź nieautoryzowana

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.