Miasto projektuje plan dla Wólki Mlądzkiej

Do poniedziałku, 8 lutego mieszkańcy mogą składać uwagi do nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Wólki Mlądzkiej. Miasto jest w trakcie uchwalania planu dla terenu położonego na wschód od ul. Żeromskiego i na południe od skraju drogi S17

SYLWIA WYSOCKA

Już w 2013 roku ówczesna Rada Miasta Otwocka zdecydowała o konieczności uchwalenia nowych planów dla terenu Wólki Mlądzkiej. W czerwcu 2019 roku postanowiono jednak, że dokument będzie opracowywany etapami, dlatego teren Wólki Mlądzkiej został podzielony na cztery części. Jak podkreślił podczas dyskusji publicznej nad planem jego główny projektant Kamil Suchożebski z warszawskiej firmy Budplan, do sporządzenia nowego planu przystąpiono po to, by uwzględnić obowiązujące przepisy prawa oraz nowe potrzeby kształtowania polityki przestrzennej miasta. – Na tym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z 2002 roku, ale powstał on na podstawie innych przepisów. Ponadto zarówno wcześniejsze przeznaczenie terenu, jak i układ drogowy znacznie zmieniły się przez ostatnie dwie dekady. Aktualny plan był także sporządzony na podstawie wcześniejszego studium (uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – przyp. red.), które wprowadzało inne rozwiązania komunikacyjne na terenie miasta – tłumaczył projektant.

Obecnie procedowany drugi etap planu obejmuje północno-wschodni fragment Otwocka o powierzchni ok. 85,7 ha, znajdujący się pomiędzy ulicami Żeromskiego, Pokojową i drogą S17. Projekt planu dla tej części miasta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko był dostępny do publicznego wglądu do piątku, 22 stycznia. Do poniedziałku, 8 lutego można jeszcze składać uwagi do planu. Potem nastąpi etap ich rozpatrzenia.

– Projektując nowy plan, musieliśmy uwzględnić liczne uwarunkowania występujące dla tego terenu – wyjaśnia Kamil Suchożebski. – Były wśród nich wnioski osób fizycznych i prawnych, organów i instytucji. Należało uwzględnić położenie na obszarze Natura 2000 i terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, położenie na obszarze głównego zbiornika wód podziemnych, lokalizację stanowisk archeologicznych, gazociągu wysokiego ciśnienia, linii elektrycznej wysokiego napięcia oraz drogi ekspresowej S17 – dodaje projektant.

W nowym planie zaprojektowano układ komunikacyjny dostosowany do ustaleń studium, m.in. nową drogę dojazdową, która docelowo połączy Wólkę Mlądzką i Otwock, oraz sieć dróg o znaczeniu lokalnym dla działek budowlanych znajdujących się w tym obszarze. Projekt uwzględnia poszerzenie dróg z możliwością budowy chodnika przynajmniej po jednej stronie. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna została zaprojektowana głównie w zachodniej części przy ul. Żeromskiego. Dalej w kierunku wschodnim oraz na południu przy ul. Pokojowej przewidziana jest zabudowa z funkcją usługową, co wynika ze studium oraz obecnego charakteru zabudowy. W części bliższej węzłowi drogowemu wprowadzone są funkcje usługowe i produkcyjno-usługowe, w tym dla wytwórczości i magazynów. –  Chodzi o to, by takie usługi, które już tam są, znajdowały się jak najbliżej węzła drogowego, żeby zminimalizować uciążliwości komunikacyjne związane z dostępem do tych terenów – podkreśla Kamil Suchożebski. W treści planów określono także takie elementy jak: wskaźniki terenów powierzchni biologicznie czynnej, minimalny i maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy, wysokość budynków, kąty nachylenia połaci dachowych itp.

W poniedziałek, 18 stycznia odbyła się zdalna dyskusja publiczna na temat projektu planu zagospodarowania. Okazało się, że mieszkańcy i przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność na tym terenie, mają wiele uwag. Dotyczyły one m.in. szerokości proponowanych dróg, które powodowałyby to, że właściciele nieruchomości byliby zmuszeni oddać część terenów pod drogi, kątów nachylenia połaci dachowych, które zdaniem mieszkańców są zbyt wyśrubowane, wielkości powierzchni biologicznie czynnej, wysokości ogrodzeń czy kontrowersyjnego zapisu mówiącego o tym, że według projektu planu w nowych domach nie można już instalować pieców na paliwa stałe.

Jak zapewniła Elżbieta Salamończyk, naczelnik wydziału planowania przestrzennego, która poprowadziła dyskusję, uwagi złożone w formie pisemnej będą wnikliwie przeanalizowane. Jeżeli zostaną one rozpatrzone pozytywnie, co poskutkuje istotnymi zmianami w planie, projekt będzie wymagał ponownych uzgodnień i wyłożenia planu. Jeśli prezydent nie uwzględni uwag, projekt zostanie przedstawiony Radzie Miasta Otwocka wraz z listą nieuwzględnionych uwag bezpośrednio do uchwalenia. Po uchwaleniu plan będzie oceniony jeszcze przez wojewodę mazowieckiego pod kątem zgodności z przepisami prawa, w tym także zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ostatnim krokiem będzie publikacja dokumentu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Plan zacznie obowiązywać 14 dni od publikacji.

Uwagi do planu można składać do 8 lutego:

  • w formie papierowej (listownie) na adres Urzędu Miasta Otwocka – ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock,
  • w formie papierowej osobiście poprzez Cityboksy,
  • elektronicznie na adres e-mail: umotwock@otwock.pl,
  • elektronicznie poprzez skrzynkę podawczą ePuap.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.