Plan dla Wólki do poprawki

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł unieważnił uchwałę Rady Miasta Otwocka w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Wólka Mlądzka”. Wojewoda wytknął liczne nieprawidłowości w uchwale, wykazując istotne naruszenie prawa

SYLWIA WYSOCKA

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów Wólki Mlądzkiej budzą wiele emocji. Po ostatnich spotkaniach z mieszkańcami tamtych okolic władze miasta zdecydowały o wyłączeniu z trwającej procedury planistycznej obszaru, do którego mieszkańcy wnieśli wiele uwag. Pod koniec lutego w komunikacie na stronie internetowej urzędu miasta prezydent Jarosław Margielski ogłosił, że większość uwag mieszkańców została uznana za zasadne, ale na obecnym etapie procedowania planu ich wprowadzenie nie jest możliwe. Zmiany, których domagają się mieszkańcy, spowodowałyby, że uwzględniający je plan zagospodarowania przestrzennego byłby niezgodny z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta. W związku z tym „pracownia architektoniczna otrzymała polecenie wstrzymania prac na wyznaczonym obszarze projektowym, aby w międzyczasie rozpocząć pracę nad aktualizacją studium, która umożliwi uwzględnienie uwag zgłoszonych przez mieszkańców” – zakomunikował prezydent.

Obecnie w studium na spornych terenach dominuje funkcja usługowo-przemysłowa, podczas gdy mieszkańcy wolą tam zabudowę mieszkaniową. Potwierdzeniem deklaracji władz miasta było przyjęcie przez radnych 24 marca uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Otwocka z 28 czerwca 2019 r. na zmieniającą uchwałę Rady Miasta Otwocka z 7 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Wólka Mlądzka”. Miał w niej zostać określony obszar, na którym są opracowywane miejscowe plany zagospodarowania, z wyłączeniem fragmentu podlegającego dalszym pracom.

Jak się okazało, dobre chęci władz miasta to za mało, bo już w poniedziałek, 12 kwietnia wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł wydał rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym stwierdził nieważność marcowej uchwały. Wskazał przy tym kilka uchybień. Pierwszym jest błędna podstawa prawna, na którą miasto się powołało, inicjując proces sporządzania miejscowego planu zagospodarowania, oraz nadanie błędnej numeracji paragrafom zmienianym w stosunku do poprzednich uchwał. Wojewoda zauważa, że konsekwencją braku porządku jest fakt, że na mocy trzech podjętych uchwał, tj. pierwotnej uchwały przystąpieniowej oraz jej dwóch kolejnych zmian, faktycznie obowiązują trzy załączniki graficzne o różnej treści. Pierwszy załącznik prezentuje granice obszaru objętego przyszłym planem miejscowym przed podziałem na etapy. Drugi z nich stanowi załącznik do uchwały z 2019 roku prezentujący granice czterech etapów, które łącznie (sumarycznie) zawierają się w obszarze z pierwotnej uchwały przystąpieniowej. Z kolei trzeci to kolejny załącznik graficzny wprowadzony na mocy marcowej uchwały z 2021 roku, który pozostaje w sprzeczności zarówno z załącznikiem do uchwały pierwotnej (z 2013 r.), jak i pierwszej uchwały zmieniającej. Tymczasem uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany planów nie może wprowadzać w błąd osób i podmiotów zainteresowanych ustaleniami planu miejscowego. Nie może też istnieć jakakolwiek wątpliwość co do faktycznych intencji w zakresie dokonywanych zmian granic poszczególnych etapów.

W podsumowaniu wojewoda tłumaczy, że poprawnie przyjęta uchwała powinna m.in. uwzględniać treść wcześniej podjętych uchwał; odnosić się do jednostek redakcyjnych pierwotnej uchwały przystąpieniowej, uwzględniającej także jej zmiany; uwzględniać to, że treść normatywną tworzą łącznie wszystkie uchwały, co może wiązać się z koniecznością wprowadzenia nowego załącznika graficznego uwzględniającego faktyczne zmiany w granicach poszczególnych etapów; stosować nazewnictwo co do opisu przebiegu granicy poszczególnych etapów możliwych do identyfikacji dla przeciętnego odbiorcy. Uchwała Rady Miasta Otwocka z 24 marca 2021 r. nie spełnia żadnego z tych kryteriów.

„Kluczowy w sprawie jest fakt, że w związku z podjętą uchwałą w obiegu prawnym znajdują się załączniki graficzne, które przedstawiają różne granice obszaru objętego przyszłym planem miejscowym, w zakresie drugiego etapu. Stanowi to o istotnym naruszeniu art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” – podkreśla wojewoda. Cała uchwała musi więc zostać poprawiona.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.