Za mała sprzedaż, za mało inwestycji

Głosami 10 radnych burmistrz Karczewa Michał Rudzki nie uzyskał wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2020. Jako powód podali oni wykonanie dochodów majątkowych na rażąco niskim poziomie i zrealizowanie wydatków inwestycyjnych w niewystarczającym stopniu

SYLWIA WYSOCKA

Tak jak można było się spodziewać po wniosku komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Karczewie w sprawie nieudzielania burmistrzowi Michałowi Rudzkiemu absolutorium za rok 2021, radni w zdecydowanej większości negatywnie ocenili pracę szefa karczewskiego samorządu. 

Na sesji absolutoryjnej, która odbyła się w czwartek, 29 lipca, 10 z 11 obecnych na sesji radnych zagłosowało za nieudzieleniem wotum zaufania i absolutorium burmistrzowi Karczewa. Innego zdania był jedynie radny Radosław Kociszewski.

Procedurę absolutoryjną rozpoczęła debata nad „Raportem o stanie gminy za rok 2020”. Radni mieli wiele uwag do dokumentu. Raport jest w ich opinii w kluczowych miejscach nieprecyzyjny, w innych zaś jest za dużo zbędnych informacji, mimo że karczewska rada w specjalnej uchwale sformułowała wytyczne do sporządzania tego typu dokumentów.

– W przedstawionym raporcie otrzymaliśmy np. rejestr uchwał rady miejskiej będący kopią tego, co znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). W raporcie powinna znaleźć się tabelka z informacją o stopniu realizacji każdej uchwały – mówiła wiceprzewodnicząca rady Anna Rudnicka. – W raporcie znalazło się też sformułowanie „kilka uchwał”, a ja chciałabym znać konkrety, wiedzieć, ile było tych uchwał. Dotyczy to także wniosków sformułowanych przez komisje rady. W raporcie mamy sformułowania: „na duży procent złożonych wniosków (…) udzielono odpowiedzi” lub „zdecydowana większość została zrealizowana lub uwzględniona do realizacji w późniejszym czasie”. Tu także brakuje konkretów, co znaczy „na duży procent”, „większość”? W raporcie wymagam informacji, jaki procent został zrealizowany i w jakim stopniu.

Podobnie z wnioskami do Budżetu Obywatelskiego, gdzie w raporcie także brakuje informacji o stopniu realizacji wniosków. Dokument powinien przedstawiać stan zaplanowany i zrealizowany, wtedy jest przejrzysty i czytelny – punktowała wiceprzewodnicząca.

Podobną opinię wyraził przewodniczący rady Piotr Żelazko, który podkreślił, że oprócz tego, że w raporcie brakuje informacji, jakie były wnioski komisji i w jakim stopniu zostały zrealizowane, nie zawarto w nim np. kluczowych informacji o spółce komunalnej, o czym wprost mówi uchwała o wymogach dotyczących raportu o stanie gminy.

Ostatecznie 10 radnych zagłosowało przeciwko udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania („za” był jedynie Radosław Kociszewski). Brak bezwzględnej większości głosów za udzieleniem wotum zaufania jest równoznaczny z nieudzieleniem go burmistrzowi.

Następnie przewodniczący komisji rewizyjnej Artur Laskus odczytał wniosek komisji o nieudzielenie absolutorium wraz z uzasadnieniem. Zostało ono zresztą w trakcie sesji dołączone do uzasadnienia uchwały w sprawie absolutorium dla burmistrza. Członkowie komisji rewizyjnej podkreślili w nim „rażące niewykonanie” dochodów majątkowych. Zostały one zrealizowane w 39,2 proc. w stosunku do planu. Główną przyczyną tak niskiej realizacji był brak sprzedaży działek budowlanych należących do gminy. Jak wyjaśniał skarbnik gminy Piotr Rosik, wpływ na to miała pandemia. Komisja rewizyjna uznała te wyjaśnienia za niewystarczające i powołała się na ekspertów renomowanych serwisów, którzy ocenili 2020 rok jako rekordowy pod względem sprzedaży działek. Komisja uznała zatem, że pandemia nie mogła przyczynić się do spadku zainteresowania ich zakupem. – Gmina Karczew podjęła niewystarczające działania w celu zrealizowania dochodów majątkowych – podsumowała komisja rewizyjna. Sformułowanie to wywołało ogromne kontrowersje. Urzędnicy powoływali się na szereg działań podjętych w celu intensyfikacji sprzedaży przy jednoczesnej trosce o to, aby mienie gminne nie zostało sprzedane poniżej jego wartości.

Komisja rewizyjna argumentując swój wniosek, wyliczyła także szereg inwestycji, których władza wykonawcza nie zrealizowała w roku 2020. – Nie zostały wykonane następujące zadania: pomoc finansowa dla powiatu otwockiego na budowę chodnika w miejscowości Ostrówiec i w miejscowości Glinki, budowa chodnika przy ulicy Karczówek, budowa ulicy Podchorążych, projekt ulicy Bohaterów Powstania Listopadowego, projekt ulicy Moniuszki, projekt rozbudowy szkoły podstawowej w Glinkach o oddziały przedszkolne, projekt boiska przy szkole podstawowej w Nadbrzeżu, modernizacja przepompowni przy ulicy Otwockiej – wyliczał przewodniczący komisji rewizyjnej Artur Laskus. I dodał: – Następujące działania zostały wykonane w mniej niż 25 proc.: przebudowa ulicy Kopernika, przebudowa ulicy Karczówek do mostu na Jagodziance, przebudowa ulicy Bohaterów Powstania Styczniowego. Komisja stoi na stanowisku, że powyższe inwestycje były kluczowe do zrealizowania w roku 2020, ich brak negatywnie wpływa na ocenę wykonania budżetu – podkreślił przewodniczący komisji rewizyjnej.

Komisja negatywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za rok 2020 i sformułowała wniosek o nieudzielenie absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2020. Wniosek ten, jak już pisaliśmy na łamach „Linii”, został pozytywnie oceniony przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie. Przychylili się do niego w większości także radni z Karczewa, mimo że urzędnicy starali się odeprzeć zarzuty sformułowane przez członków komisji rewizyjnej.

Sam burmistrz Michał Rudzki skomentował: – Rok 2020 był kolejnym dobrym rokiem dla gminy Karczew, mimo że w jego trakcie pojawiła się pandemia i duża niepewność finansowa wszystkich samorządów. Był to rok, w którym drżeliśmy o to, czy zamkniemy budżet, czy uda się zrealizować bieżące działania, bo do tego jest powołany przede wszystkim samorząd. Na koniec 2020 roku wykonaliśmy 75 proc. założonych inwestycji, co daje nam miejsce w czołówce gmin powiatu otwockiego, wyprzedziliśmy Otwock, Józefów, Celestynów. To bardzo dobry wynik, jestem z tego dumny i chciałbym za to podziękować moim współpracownikom. Ważne jest też to, że ten wysoki poziom wykonania inwestycji miał miejsce przy relatywnie niskich dochodach ze sprzedaży majątku. Myślę, że to powinien być powód do dumy dla radnych, a nie powód do tego, by stosować obstrukcję i krytykować moich współpracowników. 20 przetargów na sprzedaż działek to dowód na to, że wykonaliśmy swoją pracę. Ponadto rok 2020 to również rok, w którym osiągnęliśmy najniższy poziom zadłużenia gminy od 10 lat, a windykacja w naszej gminie nareszcie zaczęła działać. Należności, które przez wiele lat były nieściągalne, wreszcie udało się wyegzekwować

i możemy wydawać je na inwestycje – wyliczał Michał Rudzki.

Najcięższe działa burmistrz wytoczył wobec zarzutów o brak sprzedaży majątku. – Odnoszę wrażenie, że radni chcą sprzedawać gminny majątek, majątek naszych ojców i dziadów, za bezcen. Wydaje mi się to o tyle zdumiewające, że mamy ogólnopolski trend, by – jeśli nie ma takiej konieczności – nie wyzbywać się go. Majątek sprzedaje się raz, można to zrobić za bezcen i potem tego żałować. Dopóki będę burmistrzem, nie pozwolę, by sprzedaż majątku naszej gminy odbywała się w ten sposób – podkreślał Michał Rudzki.

Nieudzielenie burmistrzowi  wotum zaufania w dwóch kolejnych latach może skutkować tym, że rada może (ale nie musi) podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza.

W rozmowie z „Linią” przewodniczący rady miejskiej Piotr Żelazko skomentował: – Decyzja rady odnośnie do wotum zaufania i absolutorium była głęboko przemyślana i szczegółowo uargumentowana. Wobec takiej decyzji jak nasza ustawa daje możliwość przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania burmistrza, ale do tego nie obliguje. Uważam, że referenda nie cieszą się popularnością wśród mieszkańców, natomiast co pięć lat mogą oni wyrazić swoją wolę w wyborach samorządowych. Należy takie rzeczy mieć na uwadze.

 

Wykonanie budżetu gminy Karczew w roku 2020 (po zmianach)

 • Wpływy z tytułu dochodów budżetowych zrealizowano w kwocie 95 mln 760 tys. 282 zł 23 gr, co stanowi 96,52 proc. wielkości planowanej, przy czym dochody bieżące wykonano w kwocie 93 mln 773 tys. 335 zł 81 gr, tj. 99,60 proc. planu, zaś dochody majątkowe w kwocie 1 mln 986 tys. 946 zł 42 gr, tj. w 39,20 proc. planu – RIO zwróciła uwagę na niski poziom wykonania dochodów majątkowych.
 • Wydatki ogółem zostały zrealizowane w kwocie 96 mln 4 tys. 860 zł 98 gr, tj. 92,97 proc. planu, przy czym wydatki bieżące wykonano w kwocie 88 mln 279 tys. 731 zł 82 gr, co stanowi 94,85 proc. planu. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 7 mln 725 tys. 129 zł 16 gr, co stanowi 75,75 proc. wielkości planowanej.
 • Budżet zamknął się deficytem w kwocie 244 tys. 578 zł 75 gr, podczas gdy planowano deficyt w wysokości 4 mln 52 tys. 481 zł 72 gr.

2 komentarze do “Za mała sprzedaż, za mało inwestycji

 • 4 sierpnia 2021 o 16:09
  Permalink

  Brawo rada, Burmistrz nie chce wykonać polecenia rady i sprzedać majątku za grosz, obalić go.
  Wykonał zadania jako najlepsza gmina w powiecie, obalić go. Tylko nie można organizować referendum o usunięcie Go. Bo mieszkańcy głosujący w referendum o usunięcie rady w ponad 90 procentach, byli za tym, żeby radę odwołać. To teraz na pewno w 90 procentach poprą Burmistrza.
  Ale byłyby jaja.

  Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.