Wsparcie dla uczniów w potrzebie

Do 15 września można składać wnioski o przyznanie stypendiów na rok szkolny 2021/2022. Pomoc przysługuje uczniom, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji finansowej

Z pomocy mogą skorzystać uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia nauki, ale nie dłużej niż do 24. roku życia. O stypendium mogą też ubiegać się potrzebujący wsparcia wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Pomoc jest przyznawana do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. Stypendium otrzymają uczniowie będący w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, zwłaszcza gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności sprawowania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż 528 zł netto na osobę. Za dochód uważa się sumę przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne i kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. Do dochodu nie wlicza się: jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty, świadczenia w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej, dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego oraz świadczenia wychowawczego (tzw. 500+).

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek rodziców, opiekunów prawnych, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, do którego uczęszcza uczeń. Przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, np. na zakup podręczników i innych pomocy szkolnych czy udział w zajęciach edukacyjnych, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za koszty poniesione na cele edukacyjne. Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia wniosku znajduje się na stronach internetowych gmin.

BM

Wnioski można składać:

  • Józefów – uczniowie miejskich szkół podstawowych – w swoich macierzystych szkołach, uczniowie szkół ponadpodstawowych – w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Józefowa, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów.
  • Otwock – Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sosnowa 4, 05-400 Otwock.
  • Karczew – Urząd Gminy, ul. Warszawska 28, 05- 480 Karczew.
  • Celestynów – Zakład Obsługi Szkół Gminy, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów.
  • Wiązowna – Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna w Gliniance przy ul. Napoleońskiej 53a.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.