Pomaganie innym daje siłę

Z KINGĄ BŁASZCZYK, członkiem Zarządu Powiatu Otwockiego, organizatorką i inicjatorką wielu akcji społecznych i charytatywnych, rozmawia Sylwia Wysocka

9 listopada obchodzono Światowy Dzień Adopcji. To idealna okazja, aby podkreślić ważną rolę, jaką odgrywają rodziny adopcyjne, oraz podziękować im za miłość, wytrwałość i wkład w wychowanie dzieci. Czy w powiecie otwockim mamy dużo rodzin, które angażują się w tego typu działalność?

– W naszym powiecie od lat tematyka pomocy dzieciom, które nie mogą wychowywać się w rodzinach biologicznych, jest żywa, bliska i aktualna. Zawsze byli tu ludzie zaangażowani w tego rodzaju sprawy, którzy aktywnie wspierali rodziny i usamodzielnionych wychowanków. Budowali prawdziwy obraz placówek, potrzeb dzieci, wyzwań i nowych perspektyw. Obecnie już kolejne pokolenia rodzin podejmują tę misję.

A jakie są potrzeby, w jaki sposób można zachęcić rodziny do podjęcia trudu i radości zostania rodziną adopcyjną?

– Potrzeby są ogromne i świadczy o tym liczba dzieci (42) przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, których systematycznie przybywa, zamiast ubywać. Możliwość stworzenia dla dziecka rodziny i domu jest dobrem, które nie ma ceny. Muszą to jednak być dobrzy dorośli – osoby dojrzałe emocjonalnie, kierujące się dobrem dziecka, a nie swoim, oraz profesjonalnie przygotowane.

Czy z punktu widzenia wymogów formalnych, które trzeba spełniać, trudno zostać rodziną adopcyjną?

– Adoptować można wyłącznie dziecko opuszczone. W praktyce oznacza to, że jego rodzice nie żyją bądź zrzekli się praw rodzicielskich, a w skrajnych wypadkach zostali ich pozbawieni przez sąd. O adopcję mogą starać się małżeństwa z minimum pięcioletnim stażem. Dzieje się tak, ponieważ według statystyk zdecydowana większość małżeństw rozpada się właśnie w ciągu pierwszych pięciu lat. Opuszczone dzieci i tak już dużo przeszły w swoim krótkim życiu, dlatego zadaniem placówek adopcyjno-wychowawczych jest znalezienie im stabilnego i bezpiecznego domu. Co więcej, rodzice adopcyjni powinni mieć stałe dochody i wykazać pozytywną opinię z miejsca pracy. Nie mogą jednocześnie mieć żadnych nałogów. W przypadku par bezdzietnych niekiedy konieczne jest także przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o leczeniu bezpłodności.

Pierwszy etap to wstępna rozmowa i zebranie wszystkich potrzebnych dokumentów. Wśród nich wymienia się najczęściej akt zawarcia małżeństwa, zaświadczenie o zarobkach i niekaralności czy zaświadczenia o stanie zdrowia. Następnie jest przeprowadzane spotkanie z psychologiem i pedagogiem w celu poznania motywacji do adopcji. Duże znaczenie ma także wizyta w domu osób starających się o adopcję. Pracownicy ośrodków adopcyjnych sprawdzają warunki socjalne potencjalnych rodziców, a także starają się bliżej ich poznać. Jeżeli dotychczasowe etapy zakończyły się pozytywnym wynikiem, to małżeństwo jest kierowane na szkolenie, które przybliża problemy związane z przysposobieniem dziecka, a później następuje oficjalne zakwalifikowanie kandydatów do adopcji. Wtedy jest już bardzo blisko do poznania wybranego dziecka. Po pozytywnej decyzji rodziców adopcyjnych dziecko może pozostać w nowym domu do czasu decyzji sądu rodzinnego.

Jakiego typu wsparcie otrzymują rodziny adopcyjne m.in. od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie?

– Rodziny adopcyjne mogą liczyć na wszelką pomoc i wsparcie ośrodka adopcyjnego, w którym przechodzą kwalifikację na rodzinę adopcyjną, a także od wszelkich fundacji i stowarzyszeń mających w swoim statucie pomoc rodzinie i dziecku. PCPR w Otwocku udziela wsparcia w obszarze pomocy psychologicznej i pedagogicznej, terapeutycznej, pomocy w trudnościach opiekuńczo-wychowawczych z dzieckiem przyjętym do rodziny adopcyjnej, wsparcia w podnoszeniu kompetencji rodziców adopcyjnych.

Czy osoby, które z jakichś powodów nie mogą lub nie chcą zostać rodzinami adopcyjnymi, mogą pomóc w opiece nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców biologicznych? Czy można zostać wolontariuszem w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku? Jakie warunki trzeba spełniać i co można tam robić?

– Osoby gotowe i chętne do niesienia pomocy dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych mogą podjąć działania zmierzające do ubiegania się o status rodziny zastępczej. Jeśli chodzi o wolontariat w IOP, obecnie wstrzymano podejmowanie współpracy z nowymi osobami, które chcą pomagać. Jest to podyktowane oczywiście względami bezpieczeństwa sanitarnego. Natomiast wolontariat jest możliwy w wielu innych działaniach. Planujemy stworzenie przy PCPR Powiatowego Centrum Wolontariatu. Będzie to miejsce, w którym każdy znajdzie dla siebie odpowiednią ofertę działań społecznych.

Jest pani znana ze swojej działalności społecznej, wolontariatu. Jak to jest robić coś dla innych, daje to pani satysfakcję?

– Satysfakcja jest niesamowita, a do tego dochodzi ogromne poczucie spełnienia oraz chęć i motywacja do dalszego niesienia pomocy. Bardzo się cieszę, że będąc radną i członkiem Zarządu Powiatu Otwockiego, mogę rozwijać społeczne akcje i tworzyć nowe. Dotychczas wszystkie moje propozycje zostały ciepło przyjęte. W ubiegłym roku przed Bożym Narodzeniem zaproponowałam pracownikom starostwa i jednostek, a także samym radnym udział w akcji polegającej na zakupie prezentów świątecznych dla dzieci w domach dziecka i w rodzinach zastępczych. Stworzyliśmy listę, na której były podane imię dziecka, wiek oraz prezent, który chciało dostać. Można było wybrać dziecko, zakupić i zapakować prezent. Odzew był ogromny, włączyły się także niektóre urzędy z terenu powiatu. Myślę, że każdy miał ogromną frajdę – zarówno obdarowane dzieci, jak i darczyńcy. Potem przebrane mikołajkowe ekipy dostarczały prezenty, wielkie wsparcie otrzymaliśmy wówczas od MC ZRYW. Akcję prezentową zorganizowaliśmy jeszcze z okazji Dnia Dziecka, a teraz mamy już gotową tegoroczną listę świąteczną. W styczniu ponownie zorganizujemy akcję „Paczka nie tylko dla babci i dziadka”, w której będzie można kupować prezenty dla mieszkańców naszych domów pomocy społecznej.

A co jeszcze, poza pomocą dzieciom, mogą robić mieszkańcy powiatu otwockiego? W jakim jeszcze obszarze mogą działać ci, którzy chcą zrobić coś dobrego dla innych?

– Możliwe jest angażowanie się w pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych i samotnych, udział we wspomnianym powyżej wolontariacie oraz w różnego rodzaju akcjach charytatywnych.

Ostatnio powiat otwocki bardzo rozszerzył swoją ofertę dla seniorów. W dawnym ognisku im. Dziadka Lisieckiego sporo się dzieje.

– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku jest organizatorem działalności Klubu Seniora i Domu Dziennego Pobytu z siedzibą w dawnym ognisku im. Dziadka Lisieckiego przy ul. Mickiewicza 43/47. Do klubu uczęszcza 30 seniorów pochodzących z terenu powiatu otwockiego. Spotkania odbywają się trzy razy w tygodniu. W klubie są realizowane zajęcia z zakresu kultury fizycznej (ćwiczenia ruchowe i taneczne, zajęcia fitness z elementami usprawnienia i rehabilitacji), muzykoterapii, jest też grupa wsparcia, odbywają się warsztaty żywieniowe, integracyjne spotkania okolicznościowe.

Dom Dziennego Pobytu obejmuje wsparciem 20 seniorów z powiatu otwockiego. Zajęcia odbywają się codziennie w godzinach od 8 do 15. Są to zajęcia z rękodzieła (robótki ręczne, haft, decoupage, warsztaty plastyczne, warsztaty z rękodzieła), koła zainteresowań (sekcja brydżowa, karciana, szachowa), zajęcia terapeutyczne (biblioterapia, muzykoterapia, filmoterapia, trening pamięci, grupa wsparcia, trening kompetencji społecznych, trening komunikacji interpersonalnej), poradnictwo zdrowotne (dietetyk, rehabilitacja), vademecum seniora (poradnictwo prawne, poradnictwo z zakresu ubezpieczeń, bankowości) oraz spotkania okolicznościowe.

W ramach Polskiego Ładu powiat otrzymał także promesę na ponad 9 mln zł na modernizację Domu Pomocy Społecznej „Wrzos”. To ułatwi niesienie pomocy seniorom?

– Ta placówka od dawna zasługuje na poprawę warunków pobytu mieszkańców i pracy zatrudnionych tam osób. Rozbudowa to marzenie od wielu lat. Jak widać, warto stawiać sobie zadania ambitne, trudne i rozwojowe.

Jakie są obecnie największe wyzwania z zakresu szeroko pojętej pomocy społecznej zabezpieczanej przez samorząd powiatowy? Jak powiat stara się im sprostać?

– Wśród tych zadań są rozszerzenie specjalistycznego poradnictwa poprzez łatwiejszy dostęp do pomocy psychiatrycznej dla osób w każdym wieku i uzupełnienie jej o wsparcie terapeutyczne, grupy wsparcia, warsztaty tematyczne. Ważne jest też tworzenie i realizacja programów osłonowych dla wychowanków pieczy zastępczej, dla osób z niepełnosprawnościami, rodzin w kryzysie oraz osób starszych. Potrzebne są również: ośrodek wczesnej interwencji dla dzieci z niepełnosprawnościami, a także oferta rozwojowo-motywacyjna dla młodzieży, pomoc dla rodziców w kryzysie okołorozwodowym, alienacja rodzicielska, psychoonkologia, pomoc dla małżeństw z problemem bezpłodności, realizacja programu asystent osoby niepełnosprawnej, zakład aktywności zawodowej, ekonomia społeczna, pomoc terapeutyczna dla kobiet w ciąży i małoletnich matek. I na pewno jeszcze wiele innych.

Czy pandemia spowodowała, że te wyzwania zmieniły się w stosunku do czasów sprzed COVID-19?

– Pandemia zmieniła świat i wszystko wokół. Wiele aktywności przeniosło się do internetu. Izolacja, lęk, niepokój, żałoba po stracie bliskich, problemy społeczne młodzieży… Potrzeba lat i badań, by to podsumować. Pracujemy, jak umiemy najlepiej i najrzetelniej, nikogo nie zostawiliśmy bez pomocy.

Na koniec pytanie o kulturę, którą również nadzoruje pani w ramach działań w Zarządzie Powiatu Otwockiego. Czy aktywność powiatu w obszarze kultury jest odpowiedzią na potrzeby w trudnych czasach? Czy w pani opinii mogą one jednoczyć i wzmacniać mieszkańców?

– Działalność w zakresie kultury w czasach trwającej pandemii jest dużym wyzwaniem. Z jednej strony mamy potrzebę uczestnictwa w interesujących, wewnętrznie wzbogacających wydarzeniach. Z drugiej – ogranicza nas niepewność dotycząca obostrzeń, które w każdej chwili mogą zostać zwiększone lub już teraz nie pozwalają na tak otwarte wydarzenia, jak było to jeszcze dwa lata temu. Niemniej udaje się nam wspierać, a także inicjować ważne kulturotwórcze projekty. W tym obszarze bardzo cenię naszą współpracę z sektorem NGO. Dzięki dotacjom w ramach otwartych konkursów i małych grantów jako powiat wspieramy chociażby inicjatywy Fundacji Promocji Kultury „OtwArte” czy Otwockiego Towarzystwa Bluesa i Ballady. Ich wydarzenia na stałe wpisały się w kalendarz imprez powiatu i każdego roku gromadzą tysiące odbiorców. W tym roku udało się zorganizować między innymi Powiatowy Festiwal Kultury, a niedawno obchody Święta Niepodległości w Otwocku Wielkim. Przed nami Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Przy okazji zapraszam do zgłaszania swoich kandydatur do tej akcji. Uważam, że wydarzenia z obszaru kultury mogą jednoczyć i wzmacniać. Pokazują również nasze bogactwo i piękno. Jako mieszkanka powiatu otwockiego jestem dumna z kolorytu, który prezentuje każda z naszych gmin.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.