Wójt zarobi więcej

Pod koniec listopada rady gmin w powiecie otwockim głosowały nad uchwałami znacznie podnoszącymi wynagrodzenia dla wójtów. W górę poszły też diety radnych i sołtysów

BARBARA MICHAŁOWSKA

Podwyżki wynagrodzeń to wynik wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów, w którym określono maksymalną wysokość diety przysługującej radnemu w ciągu miesiąca, uwzględniając liczbę mieszkańców gminy. W gminach, gdzie jest mniej niż 15 tysięcy mieszkańców, wysokość miesięcznej diety radnego nie może przekroczyć 50 proc. 2,4-krotności kwoty bazowej, określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Kwota bazowa w 2021 roku wynosi 1 tys. 789 zł 42 gr. Pomnożona przez 2,4 daje 4 tys. 294 zł 61 gr kwoty wyjściowej do określania wynagrodzeń.

Na podstawie nowego przelicznika kwoty bazowej określa się teraz także wynagrodzenia wójtów. Od 1 listopada z 12 tys. 525 zł 94 gr do 20 tys. 41 zł 50 gr wzrósł górny ustawowy próg wynagrodzenia, które może być wypłacane wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi czy staroście. Rada nie może jednocześnie przyznać pensji niższej niż 80 proc. maksymalnej stawki. Wójt lub burmistrz w gminie do 15 tysięcy mieszkańców może otrzymywać maksymalnie 10 tys. 250 zł wynagrodzenia zasadniczego oraz 3150 zł dodatku funkcyjnego.

Podwyżki dla wójtów

Nowe miesięczne wynagrodzenie brutto za pracę wójta gminy Wiązowna Janusza Budnego od 1 sierpnia 2021 roku (będzie wyrównanie) ustalono pod koniec listopada. Wynosi ono 18 tys. 727 zł 70 gr, w tym wynagrodzenie zasadnicze – 10 tys. 250 zł, dodatek funkcyjny w kwocie 2 tys. 579 zł, dodatek specjalny w wysokości 30 proc. łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, czyli 3 tys. 848 zł 70 gr, oraz dodatek za wieloletnią pracę – 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego, tj. 2 tys. 50 zł. W czasie ostatnich trzech lat wójt pobierał wynagrodzenie w wysokości 10 tys. 180 zł brutto.

Wójt gminy Celestynów od 1 sierpnia będzie otrzymywał 18 tys. 532 zł brutto (wynagrodzenie zasadnicze – 10 tys. 250 zł, dodatek funkcyjny – 3 tys. 150 zł, dodatek specjalny w wysokości 23 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie – 3 tys. 82 zł, oraz dodatek za wysługę lat – 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego, czyli 2 tys. 50 zł). W 2017 roku jego wynagrodzenie określono w wysokości 11 tys. 555 zł brutto. Od grudnia 2018 roku do listopada 2021 roku było jednak obniżone do kwoty 10 180 zł brutto.

W Sobieniach-Jeziorach radni zdecydowali, że od 1 sierpnia miesięczne wynagrodzenie wójta wynosi 17 tys. 523 zł brutto. Na pensje składają się: wynagrodzenie zasadnicze – 9 tys. 225 zł, dodatek funkcyjny – 2 tys. 835 zł, dodatek specjalny w wysokości 30 proc. łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego – 3 tys. 618 zł, oraz dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego, czyli 1 tys. 845 zł. Wcześniej, na mocy uchwały z 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta, wysokość jego pensji radni określili na 10 tys. 180 zł.

W Kołbieli radni przyjęli, że miesięczne wynagrodzenie wójta Adama Budyty będzie wynosiło 15 tys. 576 zł brutto. Na tę kwotę składają się: wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 8 tys. 200 zł, dodatek funkcyjny – 2 tys. 520 zł, dodatek specjalny w wysokości 30 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego – 3 tys. 216 zł, oraz dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego – 1 tys. 640 zł.

W uchwale zaznaczono, że wójtowi zgodnie z właściwymi przepisami przysługują: nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne i odprawy. Wynagrodzenie w nowej wysokości zostanie naliczone od 1 sierpnia. Wcześniej, od 2018 roku, wójt pobierał wynagrodzenie w wysokości 10 tys. 180 zł brutto.

Wynagrodzenie wójt Osiecka Karoliny Zowczak od 1 sierpnia wynosi 18 tys. 318 zł. Składa się na nie wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 10 tys. 200 zł, dodatek funkcyjny – 2 tys. 400 zł, dodatek specjalny w wysokości 30 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie, czyli 3 tys. 780 zł, oraz dodatek za wysługę lat w wysokości 19 proc. wynagrodzenia zasadniczego – 1 tys. 938 zł. Wcześniej przez ponad dwa lata wójt Osiecka pobierała wynagrodzenie w wysokości 9 tys. 202 zł.

Radni i sołtysi też dostaną więcej

W niektórych gminach poddano pod głosowanie także uchwały dotyczące diet radnych i sołtysów. Nie zajmowano się nimi w Sobieniach-Jeziorach i w Kołbieli. Tamtejsi radni przyjmą je prawdopodobnie podczas jednej z najbliższych sesji.

Na mocy uchwały przyjętej pod koniec listopada przez Radę Gminy Wiązowna diety dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady wynoszą 50 proc. kwoty wyjściowej, czyli ponad 2 tys. 147 zł, a dla pozostałych radnych – 25 proc. kwoty wyjściowej, tj. nieco ponad 1 tys. zł. Za udział we wspólnych posiedzeniach wszystkich komisji przewodniczącemu rady i przewodniczącym komisji przysługuje 30 proc. kwoty wyjściowej (ponad 1 tys. 288 zł), a pozostałym radnym 25 proc. kwoty wyjściowej. Za udział w komisjach ich przewodniczący będą otrzymywać 30 proc. kwoty wyjściowej, a pozostali radni 25 proc. kwoty wyjściowej.

Poprzednio radni pobierali diety na mocy uchwały z 2016 roku. Przewodniczący rady gminy otrzymywał 1 tys. 300 zł, wiceprzewodniczący – 1 tys. 100 zł, przewodniczący stałej lub doraźnej komisji rady – 1 tys. 100 zł, radny będący członkiem co najmniej dwóch komisji – 1 tys. zł, a pozostali radni – 600 zł.

W odrębnej uchwale przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy (sołtysom, przewodniczącym zarządów osiedli) przyznano także miesięczną zryczałtowaną dietę w wysokości 300 zł brutto za wykonywanie czynności związanych z pełnioną funkcją oraz dietę za udział w roboczej naradzie organizowanej przez wójta w wysokości 400 zł brutto za każde posiedzenie, a także dietę za udział w sesji Rady Gminy Wiązowna w wysokości 200 zł brutto za każde posiedzenie. Ostatnia nowelizacja diet sołtysów miała miejsce sześć lat temu. Od tamtej pory aż do tego roku sołtysi pobierali miesięczną zryczałtowaną dietę w wysokości 70 zł, dietę za udział w naradzie koordynacyjnej w wysokości 180 zł oraz dietę za udział w sesji – 80 zł.

W Celestynowie po ponad 10 latach obowiązywania uchwały dotyczącej wynagrodzeń sołtysów ustalono, że będą oni pobierali 220 zł miesięcznie tzw. części ryczałtowej oraz 100 zł za udział w sesji rady gminy i 100 zł za udział w naradzie organizowanej przez wójta. Na mocy uchwały po piętnastu latach zmieniły się także diety radnych. Obecnie przewodniczący rady gminy będzie otrzymywał 1 tys. 900 zł diety (wcześniej 1 tys. 200 zł), a zastępca przewodniczącego za udział w organizowaniu sesji – 280 zł. Przewodniczącym komisji przyznano diety w wysokości 240 zł (do tej pory 140 zł), a radnym – 200 zł (dotychczas 120 zł). Diety te będą wypłacane za obecność podczas obrad sesji i komisji rady gminy.

W Osiecku ustalono nowe diety dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy. Zgodnie z przegłosowaną pod koniec listopada uchwałą od 1 sierpnia przewodniczący pobiera dietę w wysokości 1 tys. 900 zł. Przysługuje ona za organizowanie prac rady (1 tys. 300 zł), prowadzenie obrad sesji rady gminy (400 zł) oraz udział w posiedzeniach komisji (200 zł). Wedle poprzedniej uchwały z 2017 roku przewodniczący pobierał wynagrodzenie w wysokości 1 tys. 300 zł. Po przyjęciu nowej uchwały wiceprzewodniczący rady gminy otrzymuje dietę w wysokości 400 zł i przysługuje ona za prowadzenie obrad sesji. Diety radnych wynoszą teraz 200 zł. Wcześniej było to 130 zł. Pieniądze otrzymują za udział w posiedzeniach sesji i komisji rady gminy.

Diety przewodniczących komisji i wiceprzewodniczących komisji stałych za przewodniczenie w obradach wynoszą 250 zł. Wcześniej przewodniczący otrzymywali diety w wysokości 150 zł. Sołtysi w gminie Osieck pobierają dietę kwartalną w wysokości 250 zł oraz 100 zł za udział w sesjach rady gminy. Wcześniej przez sześć lat ich diety wynosiły odpowiednio 100 zł kwartalnie i 50 zł za udział w sesjach i posiedzeniach komisji stałych rady gminy.

Samorządowcy podkreślają, że nowe wynagrodzenia wynikają wprost z przyjętych niedawno nowelizacji ustaw i rozporządzeń Rady Ministrów, które określają także minimalne wynagrodzenia np. dla wójtów, a diety radnych i sołtysów często nie były waloryzowane od lat. Teraz uchwały trafią w ręce marszałka województwa, który ma prawo w części lub w całości uchylić uchwały przyjęte przez rady gmin.

One thought on “Wójt zarobi więcej

  • 11 grudnia 2021 o 17:43
    Permalink

    1 tys. 789 zł 42 gr…??? Tragicznie to się czyta, czy autorowi płacą od ilości znaków?
    1789,42 zł wygląda lepiej, dobrze że słownie nie są napisane wszystkie kwoty, szacun…

    Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.