Dodatek osłonowy pomoże zapłacić rachunki

Zaskoczyła cię podwyżka energii elektrycznej, gazu i żywności? Sprawdź, czy kwalifikujesz się do wypłaty tzw. dodatku osłonowego. Od 4 stycznia można składać wnioski o wypłatę tego kilkusetzłotowego świadczenia. Wsparciem ma zostać objętych blisko siedem milionów gospodarstw domowych w Polsce

SYLWIA WYSOCKA

We wtorek, 4 stycznia weszła w życie ustawa o dodatku osłonowym, która ma pomóc niektórym gospodarstwom domowym w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. „Aby zrekompensować wzrost kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej wprowadziliśmy dodatek osłonowy. Jest to realne wsparcie dla obywateli, na które przeznaczone zostaną ponad 4 mld zł” – poinformowała szefowa resortu klimatu i środowiska Anna Moskwa. Minister zaznaczyła, że wsparciem zostanie objętych blisko siedem milionów gospodarstw domowych w Polsce, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2 tys. 100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1 tys. 500 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, a jego wysokość zależy od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego i źródła ciepła. W sytuacji, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł, kominek, tzw. koza, ogrzewacz powietrza na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, wysokość dodatku osłonowego jest powiększana o 25 proc. (szczegóły poniżej).

Przy ustalaniu wysokości dodatku będzie obowiązywać tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a jego kwota będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł dodatek nie będzie wypłacany. Wiceminister klimatu Małgorzata Golińska poinformowała, że wypłatą pieniędzy w ramach tarczy antyinflacyjnej zajmą się gminy, które otrzymają na to zadanie 2 proc. łącznej kwoty dotacji wypłaconej na ich terenie.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 roku. Wypłata zostanie wtedy realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata całości dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r. Sprzedawca energii elektrycznej lub sprzedawca paliw gazowych będzie zobowiązany do dołączenia do faktury informacji o dodatku osłonowym oraz o prawie do złożenia wniosku o jego wypłatę każdorazowo do 31 października 2022 r. lub oddzielnie w przypadku, gdy ta faktura jest wysyłana później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że od wtorku, 4 stycznia uruchomiło specjalną infolinię dla samorządów gminnych na temat dodatku osłonowego. Będzie on działała od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16 pod numerem telefonu 22 369 14 44.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek?

Otwock

Wniosek o dodatek osłonowy można złożyć:

– osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Otwocku, ul. Sosnowa 4,

– elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego).

W przypadku pytań lub wątpliwości należy kontaktować się z otwockim OPS pod numerem tel. 22 779 36 32 w. 21 w godzinach pracy ośrodka: poniedziałek od 9 do 17, od wtorku do piątku od 8 do 16. Formularz wniosku o dodatek osłonowy jest dostępny na stronach internetowych urzędu miasta, OPS a w wersji papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. ul. Sosnowej 4.

W pozostałych gminach powiatu otwockiego oprócz wersji elektronicznych wniosku wersje papierowe można pobrać i składać:

 • Józefów – w Referacie Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Józefowa, ul. kard. Wyszyńskiego 1, tel. 22 779 00 29.
 • Karczew – w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 28, tel. 22 780 94 61 w. 18 lub 22 780 62 00.
 • Wiązowna – w Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna (Radiówek 25), tel. 22 780 46 59.
 • Celestynów – w Gminnym Ośrodku Pomo-cy Społecznej, ul. Regucka 3, tel. 22 789 70 54.
 • Sobienie-Jeziory – w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Garwolińska 16a, wnioski w wersji papierowej będą wydawane od 17 stycznia.
 • Kołbiel – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Szkolna 1, tel. 25 757-39-92 wew. 5, od 10 stycznia 2022 r.
 • Osieck – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Rynek 1, tel. 25 685 7177, wnioski w wersji papierowej będą dostępne po 15 stycznia.

 

Podstawowe informacje o dodatku osłonowym

Komu przysługuje?

Dodatek będzie przysługiwał osobom, które spełnią określone kryterium dochodu. Zgodnie z ustawą dodatkowe świadczenie pieniężne będzie przysługiwało:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 tys. 100 zł,
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 tys. 500 zł na osobę.

Dodatek zostanie przyznany również osobie, gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza powyższe kwoty. Otrzyma ona różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, świadczenie nie przysługuje.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny. W przypadku złożenia kilku wniosków przez różnych członków gospodarstwa zostanie rozpatrzony pierwszy złożony wniosek.

Jak wyliczyć dochód?

Dochodem gospodarstwa domowego po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób są: przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dochody z gospodarstwa rolnego, dochody z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Podstawą ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy są dochody osiągnięte:

 • w 2020 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 lipca 2022 r.;
 • w 2021 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 października 2022 r.

Ile wyniesie?

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

 • gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*
 • gospodarstwo dwu- i trzyosobowe – 600/750 zł*
 • gospodarstwo cztero i pięcioosobowe – 850/1062,50 zł*
 • gospodarstwo sześcio- i więcej osobowe – 1150/1 437,50 zł*

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Jak będzie wypłacany?

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego może być złożony w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, bądź drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego. Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Wymaga jej za to: odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku. Osoba składająca wniosek legitymuje się dokumentem ze zdjęciem.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.