Zapisz dziecko do przedszkola

Mimo że nowy rok szkolny rozpocznie się dopiero za kilka miesięcy, już ruszają zapisy do przedszkoli. W lutym i marcu gminne placówki przyjmują wnioski od rodziców, którzy chcą posłać pociechy do przedszkola w roku szkolnym 2022/2023. Warto sprawdzić, kiedy rozpoczyna się rekrutacja w naszej gminie, by nie przegapić terminu

BARBARA MICHAŁOWSKA

Otwock

W poniedziałek, 28 lutego o godz. 9 rusza rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Otwock. Zapisy będą odbywać się elektronicznie, istnieje również możliwość złożenia wniosku w formie papierowej w placówce pierwszego wyboru.

Od 21 do 25 lutego rodzice i opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, którzy chcą, by ich dziecko uczęszczało do danej placówki w kolejnym roku, powinni złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Wnioski będą przyjmowane do 11 marca. 28 marca ma zostać opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Po potwierdzeniu przez rodziców wyboru konkretnego przedszkola 4 kwietnia o godz. 12 będą podane do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Rodzice dzieci, które nie zostaną przyjęte, mogą w ciągu siedmiu dni zgłosić się do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Następnie mają prawo odwołać się do dyrektora przedszkola lub szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej (w ciągu siedmiu dni od otrzymania uzasadnienia).

Nabór wniosków w postępowaniu uzupełniającym odbędzie się od 23 maja do 3 czerwca. Jego wyniki będą znane 13 czerwca, a ostateczna lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie opublikowana 21 czerwca. Na następne dni przewidziano procedurę odwoławczą.

Jeśli kandydatów będzie więcej niż wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego pod uwagę będą brane tzw. kryteria ustawowe, czyli: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców, niepełnosprawność obojga rodziców, niepełnosprawność rodzeństwa, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie oraz objęcie kandydata pieczą zastępczą. Za każde z tych kryteriów można otrzymać 170 punktów. W przypadku uzyskania takich samych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole bądź szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami,  brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale Rady Miasta Otwocka z 11 kwietnia 2017 roku. To znaczy, że pierwszeństwo mają dzieci sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz pięciolatki i dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do trzech kilometrów od miejsca zamieszkania. Pierwszeństwo mają też dzieci, których rodzice lub opiekunowie wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą (kryterium to stosuje się również w odniesieniu do rodzica lub opiekuna samotnie wychowującego dziecko). Dodatkowe punkty przysługują też kandydatom, których rodzic lub opiekun prawny (albo oboje) mieszka w Otwocku i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Otwocku. Dodatkowe punkty zostaną też przyznane dzieciom, których rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola i rodzic potwierdza wolę kontynuowania w nim edukacji, oraz dzieci, których rodziny są objęte pomocą i wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku. W przypadku, gdy wolnych miejsc będzie mniej niż kandydatów, którzy uzyskali tę samą liczbę punktów, kolejność kwalifikacji zostanie ustalona w drodze losowania przeprowadzonego przez system rekrutacji elektronicznej.

Józefów

Jak informują władze Józefowa, rekrutacja będzie trwać od 21 lutego do 4 marca, a postępowanie uzupełniające odbędzie się od 1 do 4 sierpnia. Rodzice, których dzieci są już podopiecznymi miejskich przedszkoli i którzy chcą, aby ich pociechy dalej do nich uczęszczały, w terminie siedmiu dni poprzedzających datę rozpoczęcia rekrutacji powinni złożyć w placówce deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. – Jeśli taka deklaracja nie zostanie złożona w wyznaczonym terminie, dziecko zostanie objęte procedurą rekrutacyjną, a rodzice będą musieli złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – informują józefowscy urzędnicy. Procesem rekrutacyjnym zostaną objęte również dzieci, których rodzice lub opiekunowie prawni zamierzają przenieść je do innej placówki.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola należy złożyć do 4 marca. Jego wzór jest dostępny w wybranej placówce. Rodzice muszą do niego dołączyć kopie lub oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie określonych kryteriów. Dzieci będą przyjmowane na podstawie liczby otrzymanych punktów, a kolejność złożenia wniosku nie ma wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola. Te kryteria to: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców, niepełnosprawność rodzeństwa, samotne wychowywanie dziecka, objęcie kandydata pieczą zastępczą. W przypadku uzyskania takich samych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, pod uwagę zostaną wzięte kryteria określone przez władze miasta. Na dodatkowe punkty będzie mogło liczyć dziecko, którego rodzice mieszkają w Józefowie i rozliczają podatek dochodowy na rzecz miasta (po 30 pkt), są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, prowadzą działalność gospodarczą lub są studentami dziennych studiów stacjonarnych (30 pkt), którego rodzeństwo będzie w bieżącym roku szkolnym kontynuowało edukację przedszkolną w danej placówce (20 pkt) i dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny (10 pkt).

Karczew

W gminie wnioski o przyjęcie do przedszkola będzie można składać od 1 do 11 marca. Wcześniej, od 21 do 28 lutego, rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają deklarację o chęci kontynuowania edukacji pociechy w danej placówce. 21 marca zostaną opublikowane wyniki rekrutacji, od 21 do 25 rodzice mają czas na potwierdzenie woli zapisania dziecka do przedszkola, a 31 marca będą podane do publicznej iadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Rekrutacja uzupełniająca ruszy 4 kwietnia. Przyjmowanie wniosków zakończy się 8 kwietnia. Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie opublikowana 19 kwietnia, a ostateczna lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych ukaże się 5 kwietnia.

Celestynów

W gminie deklaracje o chęci kontynuowania edukacji w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu publicznym lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do której uczęszcza dziecko, należy złożyć od 3 do 9 lutego do godz. 15.

Rodzice, którzy dopiero chcą zapisać dziecko do placówki, powinni złożyć wnioski od 10 do 23 lutego. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 28 lutego. Od 1 do 4 marca rodzice kandydatów mają czas, by potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do placówki. 7 marca zostanie ogłoszona lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Postępowanie uzupełniające rozpocznie się 6 kwietnia. Do 12 kwietnia rodzice mają czas, by złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. Tego samego dnia komisja rekrutacyjna ogłosi listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki. Z kolei 20 kwietnia zostanie opublikowana lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

W procesie rekrutacji pierwszeństwo będą mieć dzieci spełniające wymogi ustawowe (wymienione wyżej), a także te określone przez organ prowadzący placówki, w tym: zamieszkanie w rejonie szkoły podstawowej, w obrębie której znajduje się przedszkole lub inna placówka wychowania przedszkolnego, a w przypadku braku przedszkola w obwodzie danej szkoły – zamieszkanie najbliżej przedszkola, uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tej placówki/innej formy wychowania przedszkolnego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (dotyczy roku szkolnego poprzedzającego rok, na który prowadzony jest nabór), zatrudnienie rodziców kandydata lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym, dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny, wskazanie przez rodziców/opiekunów prawnych w zeznaniu podatkowym zamieszkania na terenie gminy i rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Otwocku.

Od 14 do 24 lutego odbędzie się także rekrutacja do punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Podbieli prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podbiel. Informacji na temat szczegółów rekrutacji udziela placówka.

Wiązowna

Właściwe postępowanie rekrutacyjne zacznie się 1 marca. Wcześniej, od 14 do 18 lutego, rodzice dzieci, które będą kontynuować edukację w danej placówce, muszą złożyć odpowiednie deklaracje. Od 1 do 16 marca będą zbierane wnioski o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

21 marca zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Następnie od 22 do 29 marca rodzice mają czas, by złożyć deklarację woli przyjęcia dziecka do placówki, a ostateczna lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie opublikowana 30 marca.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola w rekrutacji uzupełniającej będzie można składać od 4 do 14 kwietnia. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych poznamy 22 kwietnia, a ostateczne listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostaną opublikowane 5 maja.

Na dodatkowe punkty w procesie rekrutacyjnym mogą liczyć dzieci spełniające wymogi ustawowe i gminne, do których należą: rozliczanie przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Otwocku, kontynuowanie przez rodzeństwo kandydata edukacji w tej samej placówce, deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu powyżej podstawy programowej, wykonywane przez rodziców lub opiekunów prawnych pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczenie się w trybie dziennym, prowadzenie gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej oraz wychowywanie się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

Kołbiel

W gminie rekrutacja do przedszkoli rozpocznie się zaraz po feriach zimowych. Od 14 do 21 lutego rodzice dzieci uczęszczających do placówek składają oświadczenie o kontynuowaniu w niej edukacji. Wnioski kandydatów do placówek będą przyjmowane od 22 lutego do 7 marca. 14 marca zostaną podane do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a ostateczne listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostaną opublikowane 21 marca. 28 marca rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca. Wnioski będą przyjmowane do 4 kwietnia. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie udostępniona 6 kwietnia, a ostateczna lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych będzie podana 14 kwietnia.

 

Sobienie-Jeziory

W gminie rekrutacja do przedszkoli rozpocznie się w marcu. Od 1 do 17 marca rodzice mają czas na złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana do wiadomości 25 marca. Po potwierdzeniu przez rodziców woli przyjęcia dziecka do placówki ostateczne listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostaną opublikowane 6 kwietnia o godz. 14.

Rekrutacja uzupełniająca zostanie przeprowadzona w sierpniu. Wnioski będzie można składać od 18 do 19 sierpnia. 22 sierpnia zostanie opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, zaś lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych będzie podana do wiadomości 25 sierpnia o godz. 13.

Podobnie jak w innych gminach, na większą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym mogą liczyć dzieci spełniające wymogi ustawowe. Jeśli po ich uwzględnieniu kandydatów nadal będzie więcej niż miejsc, pod uwagę zostaną wzięte kryteria gminne. Dodatkowe punkty będą przyznane dzieciom, które spełniają następujące wymogi: zamieszkanie w obwodzie szkoły podstawowej, do którego należy przedszkole, a w przypadku braku przedszkola w obwodzie danej szkoły – zamieszkanie najbliżej przedszkola, uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (dotyczy roku szkolnego, na który prowadzony jest nabór) lub funkcjonującej w pobliżu szkoły, wskazanie przedszkola/punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego jako placówki pierwszego wyboru i wskazanie przez rodziców czasu pobytu dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin.

Jeśli zdarzy się, że wolnych miejsc będzie mniej niż kandydatów, którzy uzyskali równorzędne wyniki, komisja rekrutacyjna weźmie pod uwagę wolne miejsca w danej grupie wiekowej.

Osieck

W Osiecku rodzice, którzy chcą, by ich dzieci kontynuowały naukę w danej placówce, od 14 do 18 lutego muszą złożyć odpowiednią deklarację. Czas na składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego mają od 21 lutego do 4 marca. 21 marca w przedszkolach i szkołach zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych niezakwalifikowanych. Do przyjęcia dziecka niezbędne jest potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia do przedszkola lub szkoły. Takie podpisy będzie można złożyć od 21 do 25 marca. Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie opublikowana 28 marca.

Postępowanie uzupełniające będzie prowadzone od 29 marca do 8 kwietnia. 19 kwietnia zostaną opublikowane listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a 26 kwietnia – listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

współpraca: ART

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.