Regulamin serwisu www.linia.com.pl

I. Informacje ogólne

 1. Strona http://www.linia.com.pl jest portalem o charakterze informacyjnym i publicystycznym. Wydawcą jest „Linia Media” z siedzibą w Otwocku, ul. Górna 9, NIP: 532 002 06 27.
 2. Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady korzystania z portalu, w tym określa zasady umieszczania komentarzy i informacji, zamieszczania ogłoszeń i wpisów do katalogu firm.
 3. Wszyscy użytkownicy portalu są zobowiązani przestrzegać postanowień zawartych w regulaminie oraz korzystać z portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi.
 4. Wszelkie prawa do portalu i jego zawartości (logo, zdjęcia, grafika, teksty, oprogramowanie i pozostałe elementy chronione prawem) należą do Wydawcy.
 5. Korzystanie przez użytkowników z portalu oraz z materiałów udostępnianych w portalu możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku na mocy ustawy o prawie autorskim oraz ustawy o ochronie baz danych.
 6. Użytkownicy mogą umieszczać na swoich stronach internetowych linki prowadzące do treści zawartych w portalu pod warunkiem podania źródła materiału oraz że ich strony nie naruszają przepisów prawa i zasad współżycia społecznego.

II. Zamieszczanie komentarzy

 1. Umieszczanie komentarzy do zamieszczonych materiałów możliwe jest za pomocą strony http://www.linia.com.pl oraz facebookowego profilu TygodnikLiniaOtwocka.
 2. Treść komentarzy nie może być sprzeczna z normami kultury, z obowiązującymi przepisami prawa, nie może być w żaden sposób niebezpieczna dla innych poprzez przesyłanie informacji wulgarnych, nielegalnych.
 3. Treść komentarzy nie może naruszać praw innych osób, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych.
 4. Treść komentarzy nie może służyć kryptoreklamie lub reklamie jawnej jakichkolwiek produktów czy usług komercyjnych.
 5. Treść komentarzy nie może godzić w dobre imię Wydawcy, redakcji „Linii Otwockiej” oraz jej pracowników.
 6. Na wypadek naruszenia powyższych zasad zamieszczający komentarz ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i krzywdę.
 7. Jeżeli naruszenie niniejszego Regulaminu spowoduje wyrządzenie szkody osobie trzeciej, komentujący będzie zobowiązany do naprawienia tej szkody. Gdyby osoba ta wystąpiła z roszczeniem wobec wydawcy portalu, zamieszczający komentarz będzie zobowiązany do zwrotu wydawcy portalu wszystkich wydatków poniesionych przez niego w celu naprawienia szkody oraz kosztów postępowania sądowego, w tym rzeczywiście poniesionych przez wydawcę portalu kosztów zastępstwa procesowego.
 8. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu Wydawca zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnego komentarza bez podania przyczyny, lub całkowitego pozbawienia możliwości umieszczania komentarzy.

III. Odpowiedzialność

 1. Wydawca dokłada wszelkich starań, aby materiały prezentowane w portalu były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. Dane publikowane w portalu pochodzą ze sprawdzonych, wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł i według wiedzy współpracujących z redakcją dziennikarzy są rzetelne.
 2. Prezentowane w portalu poglądy i opinie stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów i nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób.
 3. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystywania przez użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem portalu.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie przez użytkowników z zasobów portalu w sposób sprzeczny z zaleceniami niniejszego regulaminu.
 2. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.
 3. Każdy użytkownik korzystający z serwisu oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i go akceptuje.