REGULAMINY

REGULAMIN KONKURSU „Bilety na Wawer Music Festival”

  1. Warunki ogólne

1.1. Organizatorem Konkursu „Bilety na Wawer Music Festival” (dalej „Konkurs”) jest: Linia Otwocka Sławomir Moch, 05-400 Otwock, ul. Górna 9, działająca na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Nr003297/91, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Otwocka, dalej „Organizator”.

1.2. Fundatorem Nagród w postaci dwóch podwójnych biletów na Wawer Music Festival jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury.

1.3. Niniejszy regulamin reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu. Warunki uczestnictwa określa wyłącznie Regulamin, a wszelkie materiały mają jedynie charakter informacyjny.

1.4. Treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna na stronie http://www.linia.com.pl/regulaminy.

1.5. Konkurs ma charakter lokalny, jest ogłaszany na portalu społecznościowym Facebook i kierowany do czytelników „Linii Otwockiej”.

1.6. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie: Za co cenisz muzykę klasyczną?s?

1.7. Zamieszczenie przez Uczestnika komentarza jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

1.8. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem, wyrażeniem zgody na opublikowanie imienia i nazwiska lub nicka, pod którym występuje w serwisie Facebook.com Uczestnika w razie nagrodzenia jego odpowiedzi. Uczestnik zamieszcza komentarz ze na własne ryzyko i we własnym imieniu oraz ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

1.9. Jeden post konkursowy dotyczy jednego zadania konkursowego.

  1. Czas trwania Konkursu

2.1. Konkurs trwa od godz. 12.00 8 czerwca 2020 roku do 9 czerwca do godz. 14.

2.2. Ogłoszenie Zwycięzców Konkursu nastąpi najpóźniej do godz. 20 w dniu zakończenia konkursu.

  1. Zasady uczestnictwa w Konkursie

3.1. W Konkursie może wziąć udział każdy pełnoletni użytkownik Facebooka, który jest czytelnikiem „Linii Otwockiej”.

3.2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, jak również inne osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu.

3.3. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

3.4. Uczestnik, przystępując do konkursu oświadcza jednocześnie, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu, oraz wydaniem Nagrody, zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę taką musi wyrazić rodzic lub prawny opiekun.

3.5. Uczestnik, biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska lub nicka (w razie wygranej), pod którym występuje w serwisie Facebook.com na stronie internetowej https://www.facebook.com/TygodnikLiniaOtwocka/.

  1. Zasady Konkursu

4.1. Osoba fizyczna spełniająca kryteria wskazane w pkt. 3.1. niniejszego Regulaminu staje się Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) poprzez umieszczenie komentarza z odpowiedzą na pytanie konkursowe pod postem konkursowym i jest identyfikowana za pomocą loginu Facebook i FB ID.

4.2. Uczestnikowi może być przyznana tylko jedna Nagroda za jeden komentarz. W razie zamieszczenia kilku komentarzy pod jednym postem Uczestnik nie będzie uwzględniony w konkursie.

4.3. Data i godzina zamieszczenia komentarza są rejestrowane przez portal Facebook.com.

4.4. Informację o wygranej Uczestnik otrzyma za pomocą komentarza od Organizatora w odpowiedzi na zamieszczony pod postem komentarz Uczestnika. W odpowiedzi znajdą się informacje na temat odbioru nagrody.

4.5. Informacje o zwycięzcach konkursu zostaną zamieszczone na profilu  https://www.facebook.com/TygodnikLiniaOtwocka/.

4.6. Za zwycięzcę konkursu uważa się Uczestnika, którego komentarz zostanie uznany przez jury (dwóch pracowników redakcji) za najlepszy.

4.7. Wybór odbędzie się w dwuosobowej grupie pracowników redakcji wyznaczonych do tego.

4.8. Pod danym postem konkursowym nagrodzone zostaną dwie osoby.

4.9. Na profilu https://www.facebook.com/TygodnikLiniaOtwocka/ opublikowany jest jeden post z informacjami nt. konkursu.

4.10. Komentarze nie mogą być wulgarne, obraźliwe, ukazywać nagości lub promować zachowań i postaw nieakceptowalnych społecznie. Komentarze takie będą usuwane przez Organizatora.

  1. Nagrody

5.1. Uczestnik, którego komentarz zostanie nagrodzony uzyskuje prawo do nagrody.

5.2. Każdy zwycięzca otrzyma jedną Nagrodę.

5.3. Łączna wartość wszystkich nagród szacowana jest na 100 zł.

5.4. Uczestnikowi uprawnionemu do Nagrody nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z Nagrodą na inne osoby bez zgody Organizatora. Uczestnik może zrzec się przyznanej mu Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu jakikolwiek ekwiwalent pieniężny ani inna Nagroda. Nagrody nie podlegają wymianie. W przypadku zrzeczenia się Nagrody, przepada ona bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora.

5.5. Organizator konkursu przekaże nazwiska zwycięzców organizatorowi wydarzeń i na tej podstawie zwycięzcy będą uprawnieni do wstępu na dane wydarzenie.

5.6. Organizator konkursu nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku odwołania wydarzenia przez jego organizatora – fundatora nagród.

  1. Inne Postanowienia

6.1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem http://www.facebook.com. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. California Ave, PaloAlto CA 94 304. Informacje podawane przez uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi http://www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora. W związku z powyższym Facebook ani Instagram nie odpowiada wobec Uczestników za przeprowadzenie danego Konkursu i wydanie nagród.

6.2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu informując o tym Uczestnika poprzez wysłanie wiadomości wraz z uzasadnieniem na adres e-mail Uczestnika.

6.3. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając e-mail na adres redakcja@linia.com.pl.

6.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i warunków Konkursu w trakcie jego trwania w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych w zakresie dotyczącym Regulaminu. Każda zmiana Regulaminu podana zostanie do wiadomości Uczestników poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji wraz z treścią nowego Regulaminu w Serwisie.

6.5. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. zm.)

6.6. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

6.7. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w sytuacji, gdy wydarzenie organizowane przez Podkarpacką Fundacja Rozwoju Kultury w Hotelu Boss nie odbędzie się.

  1. Ochrona Danych osobowych

Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest Linia Otwocka Sławomir Moch, 05-400 Otwock, ul. Górna 9. Celem przetwarzania danych osobowych jest wyłącznie przeprowadzenie Konkursu i wręczenie nagród. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: imię i nazwisko, ewentualnie nick używany przez uczestnika w serwisie facebook.com. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika Konkursu. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane osobowe przetwarzane będą tylko do momentu odebrania nagród przez zwycięzców konkursu. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, ale stanowi warunek wzięcia udziału w Konkursie. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkować odmową przyjęcia zgłoszenia konkursowego do Konkursu. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein lub Norwegia) ani organizacji międzynarodowej. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na mnie wpływa. dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając e-mail na adres: redakcja@linia.com.pl.