REGULAMINY

REGULAMIN KONKURSU „Rusz się”

 

1. Warunki ogólne

1.1. Organizatorem Konkursu „Rusz się” (dalej „Konkurs”) jest: Linia Otwocka Sławomir Moch, 05-400 Otwock, ul. Górna 9, działająca na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Nr003297/91, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Otwocka, dalej „Organizator”.

1.2. Fundatorami Nagród w postaci voucherów są firmy: Holiday Inn Józefów, Klub Fitness Imperium w Otwocku, Orto-MET Maciej Tomaszewski, Sala zabaw Olele, Sam Fan w Holiday Inn Józefów, Klinika La Perla w Holiday Inn Jozefów.

1.3. Niniejszy regulamin reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu. Warunki uczestnictwa określa wyłącznie Regulamin, a wszelkie materiały mają jedynie charakter informacyjny.

1.4. Treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna na stronie www.linia.com.pl/regulaminy.

1.5. Konkurs ma charakter lokalny, jest ogłaszany na portalu społecznościowym Facebook i kierowany do czytelników „Linii Otwockiej”.

1.6. Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzi na pytanie konkursowe.

1.7. Zamieszczenie przez Uczestnika komentarza jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

1.8. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem, wyrażeniem zgody na opublikowanie imienia i nazwiska lub nicka, pod którym występuje w serwisie Facebook.com Uczestnika w razie nagrodzenia jego odpowiedzi. Uczestnik zamieszcza komentarz na własne ryzyko i we własnym imieniu oraz ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

1.9. Jeden post konkursowy dotyczy jednego zadania konkursowego.

2. Czas trwania Konkursu

2.1. Konkurs trwa od 18 lipca 2018 roku do 10 sierpnia 2018 roku. W tym czasie w każdą środę ukaże się post konkursowy (łącznie będą cztery posty).

2.2. Ogłoszenie Zwycięzców Konkursu nastąpi zawsze w poniedziałek, pięć dni po opublikowaniu konkursu na Facebooku. Data i godzina zakończenia danego etapu konkursu zostanie podana w każdym poście.

3. Zasady uczestnictwa w Konkursie

3.1. W Konkursie może wziąć udział każdy pełnoletni użytkownik Facebooka, który jest czytelnikiem „Linii Otwockiej”.

3.2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, jak również inne osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu.

3.3. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

3.4. Uczestnik, przystępując do konkursu oświadcza jednocześnie, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu, oraz wydaniem Nagrody, zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę taką musi wyrazić rodzic lub prawny opiekun.

3.5. Uczestnik, biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska lub nicka (w razie wygranej), pod którym występuje w serwisie Facebook.com na stronie internetowej www.linia.com.pl, https://www.facebook.com/TygodnikLiniaOtwocka/ i w papierowym wydaniu „Linii Otwockiej”.

4. Zasady Konkursu

4.1. Osoba fizyczna spełniająca kryteria wskazane w pkt. 3.1. niniejszego Regulaminu staje się Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) poprzez umieszczenie komentarza z odpowiedzią pod postem konkursowym i jest identyfikowana za pomocą loginu Facebook i FB ID.

4.2. Uczestnikowi może być przyznana tylko jedna Nagroda za jeden komentarz. W razie zamieszczenia kilku komentarzy pod jednym postem Uczestnik nie będzie uwzględniony w konkursie.

4.3. Data i godzina zamieszczenia komentarza są rejestrowane przez portal Facebook.com.

4.4. Informację o wygranej Uczestnik otrzyma za pomocą komentarza od Organizatora w odpowiedzi na zamieszczony pod postem komentarz Uczestnika. W odpowiedzi znajdą się informacje na temat odbioru nagrody.

4.5. Informacje o zwycięzcach konkursu zostaną zamieszczone na profilu https://www.facebook.com/TygodnikLiniaOtwocka/.

4.6. Za zwycięzcę konkursu uważa się Uczestnika, którego komentarz zostanie uznany za najciekawszy.

4.7. Wyboru najlepszego komentarza każdorazowo dokona trzyosobowe jury, w skład którego wchodzą pracownicy redakcji „Linii Otwockiej”.

4.8. Pod danym postem konkursowym nagrodzona zostanie zawsze więcej niż jedna osoba. Liczba nagrodzonych osób zależna jest od liczby nagród przewidzianych w danym tygodniu. Uczestnicy każdorazowo zostaną powiadomieni o liczbie nagród do zdobycia.

4.9. Na profilu https://www.facebook.com/TygodnikLiniaOtwocka/ opublikowane zostaną cztery posty konkursowe, w których każdorazowo będą przedstawiane wytyczne dotyczące zdjęć konkursowych.

4.10. Komentarze konkursowe nie mogą być wulgarne, obraźliwe, ukazywać nagości lub promować zachowań i postaw nieakceptowalnych społecznie. Komentarze takie będą usuwane przez Organizatora.

5. Nagrody

5.1. Uczestnik, którego komentarz zostanie nagrodzony uzyskuje prawo do nagrody – vouchera uprawniającego do skorzystania z jednej z proponowanych atrakcji/usługi.

5.2. Każdy zwycięzca otrzyma jedną Nagrodę.

5.3. Łączna wartość wszystkich nagród szacowana jest na 2000 zł.

5.4. Uczestnikowi uprawnionemu do Nagrody nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z Nagrodą na inne osoby bez zgody Organizatora. Uczestnik może zrzec się przyznanej mu Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu jakikolwiek ekwiwalent pieniężny ani inna Nagroda. Nagrody nie podlegają wymianie. W przypadku zrzeczenia się Nagrody, przepada ona bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora.

5.5. Nagrody będą do odbioru w siedzibie redakcji „Linii Otwockiej” w Otwocku przy ul. Górnej 9.

6. Inne Postanowienia

6.1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. California Ave, PaloAlto CA 94 304. Informacje podawane przez uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora. W związku z powyższym Facebook ani Instagram nie odpowiada wobec Uczestników za przeprowadzenie danego Konkursu i wydanie nagród.

6.2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu informując o tym Uczestnika poprzez wysłanie wiadomości wraz z uzasadnieniem na adres e-mail Uczestnika.

6.3. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając e-mail na adres redakcja@linia.com.pl.

6.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i warunków Konkursu w trakcie jego trwania w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych w zakresie dotyczącym Regulaminu. Każda zmiana Regulaminu podana zostanie do wiadomości Uczestników poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji wraz z treścią nowego Regulaminu w Serwisie.

6.5. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. zm.)

6.6. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

7. Ochrona Danych osobowych

Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest Linia Otwocka Sławomir Moch, 05-400 Otwock, ul. Górna 9. Celem przetwarzania danych osobowych jest wyłącznie przeprowadzenie Konkursu i wręczenie nagród. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: imię i nazwisko, ewentualnie nick używany przez uczestnika w serwisie facebook.com. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika Konkursu. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane osobowe przetwarzane będą tylko do momentu odebrania nagród przez zwycięzców konkursu. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, ale stanowi warunek wzięcia udziału w Konkursie. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkować odmową przyjęcia zgłoszenia konkursowego do Konkursu. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein lub Norwegia) ani organizacji międzynarodowej. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na mnie wpływa. dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając e-mail na adres: redakcja@linia.com.pl.

 

KONKURS „TYPUJ Z LINIĄ”

1. Warunki ogólne

1.1. Organizatorem Konkursu „Typuj z Linią” (dalej „Konkurs”) jest: Linia Otwocka Sławomir Moch, 05-400 Otwock, ul. Górna 9, działająca na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Nr003297/91, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Otwocka, dalej „Organizator”.

1.2. Fundatorem Nagród jest firma Sport Tour s.c., 05-400 Otwock, ul. Poniatowskiego 1.

1.3. Niniejszy regulamin reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu. Warunki uczestnictwa określa wyłącznie Regulamin, a wszelkie materiały mają jedynie charakter informacyjny.

1.4. Treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna na stronie www.linia.com.pl/konkursy.

1.5. Konkurs ma charakter lokalny, jest ogłaszany na portalu społecznościowym Facebook i kierowany do czytelników „Linii Otwockiej” (w wersji papierowej, na stronie www.linia.com.pl i za pośrednictwem Facebooka).

1.6. Zadanie konkursowe polega na wytypowaniu przez Uczestnika wyniku wybranego przez redakcję meczu Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które odbywają się w Rosji od 14 czerwca do 15 lipca 2018 r. Swój typ Uczestnik wpisuje w komentarzu pod postem dotyczącym danego meczu. Na profilu „Linii Otwockiej” pojawi się co najmniej sześć postów dotyczących meczów (faza pucharowa MŚ).

1.7. Zamieszczenie przez Uczestnika komentarza z wynikiem meczu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

1.8. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem, wyrażeniem zgody na opublikowanie imienia i nazwiska lub nicka, pod którym występuje w serwisie Facebook.com Uczestnika w razie nagrodzenia jego odpowiedzi. Uczestnik zamieszcza komentarz z typowanym wynikiem meczu na własne ryzyko i we własnym imieniu oraz ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

1.9. Jeden post konkursowy dotyczy jednego wybranego spotkania.

2. Czas trwania Konkursu

2.1. Konkurs trwa od 18 czerwca 2018 roku od momentu ogłoszenia konkursu na tablicy strony https://www.facebook.com/TygodnikLiniaOtwocka/, do 15 lipca 2018 roku do godziny 17:00.

2.2. Ogłoszenie Zwycięzców Konkursu nastąpi następnego dnia po rozegraniu typowanego w Konkursie spotkania.

3. Zasady uczestnictwa w Konkursie

3.1. W Konkursie może wziąć udział każdy użytkownik Facebooka.

3.2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, jak również inne osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu.

3.3. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

3.4. Uczestnik, przystępując do konkursu oświadcza jednocześnie, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu, oraz wydaniem Nagrody, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę taką musi wyrazić rodzic lub prawny opiekun.

3.5. Uczestnik, biorąc udział w konkursie wyraża zgodę także na opublikowanie swojego imienia i nazwiska lub nicka (w razie wygranej), pod którym występuje w serwisie Facebook.com na stronie internetowej www.linia.com.pl, https://www.facebook.com/TygodnikLiniaOtwocka/ i w papierowym wydaniu „Linii Otwockiej”.

4. Zasady Konkursu

4.1. Osoba fizyczna spełniająca kryteria wskazane w pkt. 3.1. niniejszego Regulaminu staje się Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) poprzez umieszczenie komentarza pod postem dotyczącym danego meczu i jest identyfikowana za pomocą loginu Facebook i FB ID.

4.2. Uczestnikowi może być przyznana tylko jedna Nagroda za jeden dobrze wytypowany wynik. W razie zamieszczenia kilku komentarzy pod jednym postem Uczestnik nie będzie uwzględniony w konkursie.

4.3. Data i godzina zamieszczenia komentarza są rejestrowane przez portal Facebook.com. Komentarze edytowane nie będą brały udziału w konkursie.

4.4. Informację o wygranej Uczestnik otrzyma za pomocą komentarza od Organizatora w odpowiedzi na zamieszczony pod postem komentarz Uczestnika. W odpowiedzi znajdą się informacje na temat odbioru nagrody.

4.5. Informacje o zwycięzcach konkursu zostaną zamieszczone w wydaniu papierowym „Linii Otwockiej” i na stronie internetowej www.linia.com.pl.

4.6. Za zwycięzcę konkursu uważa się Uczestnika, który poprawnie wytypował wynik typowanego spotkania. W przypadku większej liczby typów zgodnych z wynikiem meczu zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie losowania. W finale zostaną rozlosowane dwie piłki.

4.7. W przypadku, gdy żaden z Uczestników nie wytypuje poprawnego wyniku meczu nagroda nie zostanie przyznana, a konkurs uważa się za nierozstrzygnięty.

5. Nagrody

5.1. Uczestnik, którego komentarz zostanie nagrodzony uzyskuje prawo do nagrody w postaci piłki – oficjalnej repliki Telstar 18.

5.2. Każdy zwycięzca otrzyma jedną Nagrodę.

5.3. Wartość nagród szacowana jest na 90 zł.

5.4. Uczestnikowi uprawnionemu do Nagrody nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z Nagrodą na inne osoby bez zgody Organizatora. Uczestnik może zrzec się przyznanej mu Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu jakikolwiek ekwiwalent pieniężny ani inna Nagroda. Nagrody nie podlegają wymianie. W przypadku zrzeczenia się Nagrody, przepada ona bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora.

5.5. Nagrody będą do odbioru w siedzibie redakcji „Linii Otwockiej” w Otwocku przy ul. Górnej 9.

6. Inne Postanowienia

6.1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. California Ave, PaloAlto CA 94 304. Informacje podawane przez uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora. W związku z powyższym Facebook ani Instagram nie odpowiada wobec Uczestników za przeprowadzenie danego Konkursu i wydanie nagród.

6.2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu informując o tym Uczestnika poprzez wysłanie wiadomości wraz z uzasadnieniem na adres e-mail Uczestnika.

6.3. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając e-mail na adres redakcja@linia.com.pl.

6.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i warunków Konkursu w trakcie jego trwania w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych w zakresie dotyczącym Regulaminu. Każda zmiana Regulaminu podana zostanie do wiadomości Uczestników poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji wraz z treścią nowego Regulaminu w Serwisie.

6.5. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. zm.)

6.6. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

7. Ochrona Danych osobowych

Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest Linia Otwocka Sławomir Moch, 05-400 Otwock, ul. Górna 9. Celem przetwarzania danych osobowych jest wyłącznie przeprowadzenie Konkursu i wręczenie nagród. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: imię i nazwisko, ewentualnie nick używany przez uczestnika w serwisie facebook.com. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika Konkursu. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane osobowe przetwarzane będą tylko do momentu odebrania nagród przez zwycięzców konkursu. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, ale stanowi warunek wzięcia udziału w Konkursie. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkować odmową przyjęcia zgłoszenia konkursowego do Konkursu. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein lub Norwegia) ani organizacji międzynarodowej. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na mnie wpływa. dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając e-mail na adres: redakcja@linia.com.pl.