REGULAMINY

REGULAMIN KONKURSU „Bilety na spektakl”

  1. Warunki ogólne

1.1. Organizatorem Konkursu „Bilety na spektakl” (dalej „Konkurs”) jest: FUNDACJA LINIA, Al. Solidarności 147, 00-898 Warszawa, KRS: 0000928289, dalej „Organizator”.

1.2. Fundatorem Nagród w postaci:

podwójnych biletów na spektakl „Cudowna terapia”

jest STACJA ART.

1.3. Niniejszy regulamin reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu. Warunki uczestnictwa określa wyłącznie Regulamin, a wszelkie materiały mają jedynie charakter informacyjny.

1.4. Treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna na stronie http://www.linia.com.pl/regulaminy.

1.5. Konkurs ma charakter lokalny, jest ogłaszany na portalu społecznościowym Facebook i kierowany do czytelników „Linii Otwockiej”.

1.6. Zadanie konkursowe polega na podaniu imienia i nazwiska aktorki bądź aktora, który znajduje się w obsadzie spektaklu „Cudowna terapia”.

1.7. Zamieszczenie przez Uczestnika komentarza z odpowiedzią na zadanie konkursowe jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

1.8. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem, wyrażeniem zgody na opublikowanie imienia i nazwiska Uczestnika w razie nagrodzenia jego odpowiedzi. Uczestnik zamieszcza komentarz z odpowiedzią na zadanie konkursowe na własne ryzyko i we własnym imieniu oraz ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

  1. Czas trwania Konkursu

2.1. Konkurs trwa od 5 kwietnia 2022 roku do 6 kwietnia 2022 roku.

2.2. Ogłoszenie Zwycięzców Konkursu nastąpi najpóźniej 7 kwietnia 2022 do godz. 16.00

  1. Zasady uczestnictwa w Konkursie

3.1. W Konkursie może wziąć udział każdy pełnoletni użytkownik Facebooka, który jest czytelnikiem „Linii Otwockiej”.

3.2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, jak również inne osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu.

3.3. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

3.4. Uczestnik, przystępując do konkursu oświadcza jednocześnie, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu, oraz wydaniem Nagrody, zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę taką musi wyrazić rodzic lub prawny opiekun.

3.5. Uczestnik, biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska lub nicka (w razie wygranej), pod którym występuje w serwisie Facebook.com na stronie internetowej https://www.facebook.com/TygodnikLiniaOtwocka/.

  1. Zasady Konkursu

4.1. Osoba fizyczna spełniająca kryteria wskazane w pkt. 3.1. niniejszego Regulaminu staje się Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) poprzez zamieszczenie komentarza pod postem konkursowym.

4.2. Uczestnikowi może być przyznana tylko jedna Nagroda.

4.3. Informację o wygranej Uczestnik otrzyma za pomocą wiadomości przez media społecznościowe. W odpowiedzi znajdą się informacje na temat odbioru nagrody.

4.4. Informacje o zwycięzcach konkursu zostaną zamieszczone na profilu  https://www.facebook.com/TygodnikLiniaOtwocka/.

4.5. Za zwycięzcę konkursu uważa się Uczestnika, którego komentarz z odpowiedzią zostanie opublikowany najwcześniej – wygrywają 2 pierwsze osoby.

4.6. Wybór odbędzie się w dwuosobowej grupie pracowników redakcji wyznaczonych do tego.

 

  1. Nagrody

5.1. Uczestnik, którego odpowiedź zostanie nagrodzona uzyskuje prawo do nagrody.

5.2. Każdy zwycięzca otrzyma jedną Nagrodę.

5.3. Wartość wszystkich nagród to 2×180= 360 zł.

5.4. Uczestnikowi uprawnionemu do Nagrody nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z Nagrodą na inne osoby bez zgody Organizatora. Uczestnik może zrzec się przyznanej mu Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu jakikolwiek ekwiwalent pieniężny ani inna Nagroda. Nagrody nie podlegają wymianie. W przypadku zrzeczenia się Nagrody, przepada ona bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora.

5.5. Organizator konkursu poinformuje w jakiej formie Zwycięzcy otrzymają Nagrodę.

  1. Inne Postanowienia

6.1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem http://www.facebook.com. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. California Ave, PaloAlto CA 94 304. Informacje podawane przez uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi http://www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora. W związku z powyższym Facebook ani Instagram nie odpowiada wobec Uczestników za przeprowadzenie danego Konkursu i wydanie nagród.

6.2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu informując o tym Uczestnika poprzez wysłanie wiadomości wraz z uzasadnieniem na adres e-mail Uczestnika.

6.3. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając e-mail na adres wydawnictwo@linia.com.pl.

6.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i warunków Konkursu w trakcie jego trwania w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych w zakresie dotyczącym Regulaminu. Każda zmiana Regulaminu podana zostanie do wiadomości Uczestników poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji wraz z treścią nowego Regulaminu w Serwisie.

6.5. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. zm.)

6.6. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

  1. Ochrona Danych osobowych

Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest Linia Otwocka Sławomir Moch, 05-400 Otwock, ul. Górna 9. Celem przetwarzania danych osobowych jest wyłącznie przeprowadzenie Konkursu i wręczenie nagród. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: imię i nazwisko. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika Konkursu. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane osobowe przetwarzane będą tylko do momentu odebrania nagród przez zwycięzców konkursu. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, ale stanowi warunek wzięcia udziału w Konkursie. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkować odmową przyjęcia zgłoszenia konkursowego do Konkursu. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein lub Norwegia) ani organizacji międzynarodowej. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na mnie wpływa. dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając e-mail na adres: wydawnictwo@linia.com.pl.